Search results for "wih"

ajaa-dwih /ájàá-dwìh/ [áɟǎ:dỳh] n. 1a/2a étranger
Comments (0)

 

dwih /dwìh/ [dỳh] n. 7/8 écorce
Comments (0)

 

edwih /èdwìh/ [èdỳh] inf. enlever
Comments (0)

 

egwìh e mʉr /ègwìh è mʉ̀r/ [ègỳh è mʊ̀ɾ] lct. être fautif envers; pécher contre; commettre un péché contre qqn
Comments (0)

 

egwih mobebe mɔɔ /ègwîh móbébè mɔ́ɔ́/ [ègŷh móbébè mɔ́:] lct. confesser leurs péchés
Comments (0)

 

egwih /ègwîh/ [ègŷh] inf. dévoiler; révéler
Comments (0)

 

egwìh /ègwìh/ [ègỳh] inf. détacher; dérouler
Comments (0)

 

egwih /ègwìh/ [ègỳh] n. 5/6 excréments qui sont devenus la terre
Comments (0)

 

egwìh /ègwìh/ [ègỳh] inf. 1être fautif; rater; louper 2violer ses serments
Comments (0)

 

egwiha /ègwíhà/ [ègŷhà] inf. se dévoiler
Comments (0)

 

gwih /gwǐh/ [gy̌h] n. 7/8 estomac
Comments (0)

 

gwìh /gwǐh/ [gy̌h] n. 7/8 erreur; transgression
Comments (0)

 

Kwihbʉr /Kwìhbʉ̀r/ [Kỳhbʊ̀ɾ] n.prop. Créateur
Comments (0)

 

modwih-mo /mòdwìh-mò/ [mòdỳhmò] n. 6a directe et propre
Comments (0)

 

ngwih /ngwìh/ [ŋgỳh] n. 1/2 lanceur; tireur
Comments (0)

 

ngwih ebaale /ngwìh èbààlé/ [ŋgỳh èbà:lé] lct. arrière-petit-enfant du arrière-petit-enfant
Comments (0)

 

ngwiha mɨlɔb mʉma /ngwíhà mɨ̀lɔ̌b mʉ̀má/ [ŋgýhà mɪ̀lɔ̌b mʊ̀má] lct. prophétesse
Comments (0)

 

ngwiha /ngwíhá/ [ŋgýhá] n. 3/4 dévoilé; révelé
Comments (0)

 

ngwiha /ngwìhá/ [ŋgỳhá] n. 3/4 détaché
Comments (0)

 

ngwiha /ngwíhà/ [ŋgýhà] n. 1/2 prophete; dévoilant
Comments (0)

 

ngwiha /ngwìhà/ [ŋgỳhà] n. 1/2 tireur
Comments (0)

 

ngwiha /ngwíhá/ [ŋgýhá] n. 3/4 dévoilé
Comments (0)

 

paʼra wih e bɨn /páʼrá wíh è bɨ̌n/ [páʔəɾá ʋíh è bɪ̌n] lct. entre nous et vous
Comments (0)

 

twiha /twíhà/ [týhà] n. 1 beaucoup
Comments (0)

 

wih /wíh/ [ɥíh] pro.p. 1à nous (excl) (c.1,1a,3,11); notre (excl) (c.1,1a,3,11) 2à nous (excl) (c.10); nos (excl) (c.10)
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >