Search results for "yé mʉr tɨ"

nye mʉr tɨ /nyè mʉ̀r tɨ̂/ [ɲè mʊ̀ɾ tɪ̂] lct. lui-même (c.1)
Comments (0)

 

yé mʉr tɨ /yé mʉ̀r tɨ̀/ [jé mʊ̀ɾ tɪ̀] lct. lui-même (c.7)
Comments (0)

 

ejwɨʼ nye mʉr tɨʼ nkoo /èjwɨ̂ʼ nyé mʉ̀r tɨ̂ʼ nkòó/ [èɟʏ̂ʔ ɲé mʊ̀ɾ tɪ̂ʔ ŋkǒ:] lct. être attristé; être triste
Comments (0)