Search results for "ya"

elolo /èlólò/ [èlólò] inf. transporter en plusieurs voyages
Comments (0)

 

é cye e cye gwar yaa /é cyé è cyé gwár yàá/ [é cjê: cjé gʋáɾ jǎ:] lct. à ce même instant
Comments (0)

 

é jɔʼ gwar yaa /é jɔ̀ʼ gwár yàá/ [é ɟɔ̀ʔ gʋáɾ jǎ:] lct. à ce même temps
Comments (0)

 

lyanbe /lyànbé/ [ljànbé] id. debout en vue de tous
Comments (0)

 

njyoo /njyóò/ [nɟjô:] n. 3/4 voyage
Comments (0)

 

jwɨʼ gwar e gwar yaa /jwɨ̀ʼ gwár è gwár yàá/ [ɟʏ̀ʔ gʋár e gʋár jǎ:] lct. de la même façon
Comments (0)

 

yaŋa /yáŋá/ [jáŋá] n. 7/8 cheval
Comments (0)

 

yaŋyaŋ /yáŋyàŋ/ [jáŋjàŋ] n. 7/8 poêle à frire
Comments (0)

 

egbɛl cyen /ègbɛ̌l cyèn/ [ègbɛ̌l cjèn] lct. commencer un voyage
Comments (0)

 

kan mojwɨ̀ʼa /kán mójwɨ̀ʼà/ [kán móɟʏ̀ʔà] lct. robe royale
Comments (0)

 

mɨngol /mɨ̀ngòl/, [mɪ̀ŋgòl] n. 4 voyage au champ pour remporter la nourriture
Comments (0)

 

anya-mɨlɔɔ /ányâ-mɨ̀lɔ́ɔ̀/ [áɲâmɪ̀lɔ̂:] n. 1a/2a menteur
Comments (0)

 

anya-mɨngar /ányâ-mɨ̀ngár/ [áɲâmɪ̀ŋgáɾ] n. 1a/2a qui aime disputer les biens d'autrui
Comments (0)

 

molyah /mòlyâh/ [mòljâh] n. 6a saut
Comments (0)

 

yáa /yáà/ [jâ:] art.interr. quel? (c.7)
Comments (0)

 

byam /byâm/ [bjâm] pro.p. à moi (c.8); mes (c.8)
Comments (0)

 

byaa /byàá/ [bjǎ:] def. lesdits(c.8)
Comments (0)

 

byáa /byáà/ [bjâ:] art.interr. quels? (c.8)
Comments (0)

 

byah /byàh/ [bjàh] n. 7/8 cochon d'Inde; cobaye
Comments (0)

 

cyen /cyèn/ [cjèn] n. 7/8 voyage
Comments (0)

 

ebyaʼ /èbyàʼ/ [èbjàʔ] inf. devenir coupable
Comments (0)

 

ebyamle /èbyàmlè/ [èbjàməlè] inf. enquêter
Comments (0)

 

anya-bɨsʉhʉ /ányâ-bɨ̀sʉ̀hʉ̀/ [áɲâbɪ̀sʊ̀hʊ̀] n. 1a/2a qui est toujours content
Comments (0)

 

myaa /myàá/ [mjǎ:] def. lesdits (c.4)
Comments (0)

 

mbɨm /mbɨ̀m/ [mbɪ̀m] n. 3/4 tuyau; canon
Comments (0)