Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


ba // [] num.card deux (c.10)
ba /bâʼ/, //, // [bâʔ, bâ, bà] dém. ces (c.2,2a)
ba // [] n. 7/8 angoisse
ba // [] n. 7/8 osanga (Pteleopsis hylodendron (Combretacées))
ba // [] n. 7/8 écorce
ba6 // [] pro. les (c.2,2a, 2ème obj.)
ba7 // [] def. art.rel.(position médiane) (c.2,2a)
ba8 // [] adv. un peu
baa /bàà/ [bà:] n. 7/8 marqueur
baa /bàá/ [bǎ:] def. lesdits/lesdites (c.2,2a)
baa /bàà/ [bà:] n. 7/8 esp. de plantain
báa /báà/ [bâ:] art.interr. quels? (c.2,2a)
baa ebebe /bàà ébébè/, /bɨ̀bàà bɨ́ ébébè/ [bà: ébébèbɪ̀bà: bɪ́ ébébè] lct. marqueur d'un péché; indice d'une faute
baaa /bààà/ [bà:à] id. 1flottant légèrement 2endormi
baaloo /bàálòò/ [bǎ:lò:] n. 2a peuples très éloignés, jamais rencontrés
bab /báb/ [báb] n. 2 les autres
babala /bàbàlà/ [bàbàlà] n. 7/8 bâton de manioc
Babyɛn /Bàbyɛ̂n/ [Bàbjɛ̂n] n.prop. clan
Badʉʉ n.prop. clan
badweʼe /bǎdwèʼè/ [bǎdɥèʔè] n. 2 le badwe'e
badweʼe /bǎdwèʼè/ [bǎdɥèʔè] n. 7 badwe'e
Badweʼe /bǎdwèʼè/ [bǎdɥèʔè] n.prop. Badwe'e
bagaga /bàgágá/ [bàgágá] id. avec attention
bah /bàh/ [bàh] n. 7/10 1bambou 2flèche 3natte fait de bambous et des feuilles de raphia
bah /báh/ [báh] n. 7/8 plaque; plaquette; solide, non granulée; masse