Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

c


cacaca /cácácá/ [cácácá] id. (son des rires)
car /cár/ [cáɾ] id. prêt à se manifester
car /cǎr/ [cǎɾ] id. au point de faire
car-car /cár-cár/ [cáɾcáɾ] id. proche (en temps: dit des actions sous le contrôle de l'acteur)
cehe /céhé/ [céhé] n. 7/8 morceau
ceme /cémè/ [cémè] n. 1/2 singe (Cercopithecidae)
cere /cérè/ [céɾè] n. 1 cruauté
cɛra-cɛra /cɛ́rá-cɛ́rá/ [cɛ́ɾá-cɛ́ɾá] id. éloignés
cɨa /cɨ́ǎ/ [cɪ́ǎ] n. 1/2 odeur du poisson
cɨcyel /cɨ̂cyěl/ [cɪ̂cjěl] 1n. 1/2 chose ou personne qui se tient droit 2n. correcte
cɨcyel mʉr /cɨ̂cyěl mʉ̀r/, [cɪ̂cjěl mʊ̀ɾ] lct. personne pieuse
cɨcyɛʼ /cɨ̀cyɛ̀ʼ/ [cɪ̀cjɛ̀ʔ] n. 7/8 enfant très petit (2-4 ans)
cɨcyoʼ /cɨ̂cyǒʼ/ [cɪ̂cjǒʔ] id. doucement; soigneusement
cɨcyoo /cɨ́cyóó/ [cɪ́cjó:] n. 3/4 savant
cɨma /cɨ̀má/ [cɪ̀má] n. 3/4 gravé
cʉʼ /cʉ̀ʼ/ [cʊ̀ʔ] id. rouge
cʉʉʉ /cʉ̀ʉ̀ʉ̀/ [cʊ̀:] id. plongé dans l'eau en profondeur
cwɨa /cwɨ̀à/ [cʏ̀à] n. 7/8 céphalophe bleu (Philantomba maxwelli)
cwɨha /cwɨ̀há/ [cʏ̀há] n. 3/4 castré
cwɨɨ /cwɨ́ɨ́/ [cʏ́:] n. 3/4 marmite en argile
cyam-ekaʼ /cyàm-ékàʼ/ [cjàmékàʔ] n. 7/8 petit déjeuner
cye /cyé/ [cjé] 1n. 7/8 situation 2n. 7/8 pendant 3n. 7/8 stages
cye /cyé/ [cjé] n. 3/4 partie égales
cye tiʼ /cyé tìʼ/ [cjé tìʔ] lct. le longue de sa vie
cyea /cyéá/ [cjéá] n. 3/4 création; créé

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >