Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

d


da // [] interj. de peur que le pire n'arrive
da // [] 1n. 7/2 papa 2n. honorable
da // [] n. 5/6 charbon
daa /dáà/ [dâ:] n. 5/6 village natale (d'une femme mariée)
daa /dàá/ [dǎ:] n. 5/6 crabe
daa /dàà/ [dà:] n. 5/6 troupeau; bande
daa /dáá/ [dá:] n. 5/6 pelouse
daa e bɨntœme /dáá é bɨ́ntœ̀mè/ [dá: é bɪ́ntœ̀mè] lct. cheptel; troupeau
daa e bɨtab /̀dàà è bɨ́tàb/ [̀dà: è bɪ́tàb] lct. cheptel; troupeau
daa le /dáà lé/ [dâ: lé] lct. chez elle; dans son village natal
daa le onkʉ /dáá lé ónkʉ̌/ [dá: ló:ŋkʊ̌] lct. troupeau de porcs
daala /dààlà/ [dà:là] n. 7/8 marmite en argile
dah /dâh/ [dâh] n. 5/6 cadeau
dah /dâh/ [dâh] n. 5/6 fornication
daʼ /dáʼ/ [dáʔ] adv. ne plus
daʼ /dǎʼ/ [dǎʔ] n. 5/6 instrument fait de 2 bâtons et un bout de bambou
dam /dǎm/ [dǎm] conn. même
dam /dàm/ [dàm] n. 5 chaleur (sexuelle)
dam /dám/ [dám] n. 5/6 toucan
deʼe /dèʼé/ [dèʔé] n. 5/6 argile
deme /démé/ [démé] n. 5/6 chanson
denie /dènìê/ [dènìê] n. 1/2 denier
dɛa /dɛ̀à/ [dɛ̀à] n. 7 récipient
dɛble /dɛ́blè/ [dɛ́bəlè] n. 5 obséssion sexuel
dɛh /dɛ̂h/ [dɛ̂h] n. 5/6 menton