Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

f


fa /fá ~fà/ [fá ~fà] id. indemne; racheter
feb /fêb/ [fêb] id. vite
feerɨ /féérɨ̀/ [fé:ɾɪ̀] id. indemne
feh-feh /fèh-fèh/ [fèhfèh] id. sucré
feha /féhà/ [féhà] n. 1/2 corroyeur
fela /fèlá/ [fèlá] n. 3/4 cachés
fɛh /fɛ̀h/ [fɛ̀h] id. mouvement rapide
fih /fîh/ [fîh] adj. 1différent (c.1,1a,3,7); autre (c.1,1a,3,7) 2différents (c.10); autres (c.10)
fim /fìm/ [fìm] n. 1/2 constructeur
fima kam /fìmà kâm/ [fìmà kâm] lct. coureur
fimi /fìmí/ [fìmí] n. 7/8 orange
fo // [] n. 1/2 ami
fo // [] n. 3/4 vide
fo // [] n. 3/4 nu
fol /fòl/ [fòl] n. 1/2 personne qui chasse les animaux vers les filets tendus
fom /fóm/ [fóm] n. 3/4 ver
fonkœœ /fónkœ̀œ̀/ [fóŋkœ̀:] n. souris panthère (Lemniscomysis striatus)
foŋ /fòŋ/ [fòŋ] n. 3/4 racines très petites et vulnérable
foŋ /fóŋ/ [fóŋ] n. 1 ton père
fòŋ /fòŋ/ [fòŋ] n. 3/4 1couteau, aiguisé des deux côtés 2bec 3dent pointue
foŋ mpam /fóŋ mpám/ [fóŋ mpám] lct. ton grand-père
foo /fòò/ [fò:] n. 1/6 tombeau
foo /fòò/ [fò:] n. 3/4 régime
fu // [] n. 1/2 poisson
fu // [] n. 3/4 cendre

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >