Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

g


ga /gá gà/ [gá, gà] pro. 1suj. pluriel 2pl. impér./subj.
ga bina /gá bíná/ [gá bíná] lct. à nous (incl.pl.) (c.8); nos (incl.pl.) (c.8)
ga bɨna /gá bɨ́ná/ [gá bɪ́ná] lct. à nous (incl.pl.) (c.2,2a); nos (incl.pl.) (c.2,2a)
ga lɨna /gá lɨ́ná/ [gá lɪ́ná] lct. à nous (incl.pl.) (c.5); notre (incl.pl.) (c.5)
ga mina /gá míná/ [gá míná] lct. à nous (incl.pl.) (c.4); nos (incl.pl.) (c.4)
ga mɨna /gá mɨ́ná/ [gá mɪ́ná] lct. à nous (incl.pl.) (c.6,6a); nos (incl.pl.) (c.6,6a)
ga wina /gá wíná/ [gá ʋíná] lct. 1à nous (incl.pl.) (c.1,1a,3,11); notre (incl.pl.) (c.1,1a,3,11) 2à nous (incl.pl.) (c.10); nos (incl.pl.) (c.10)
ga yina /gá yíná/ [gá jíná] lct. à nous (incl.pl.) (c.7); notre (incl.pl.) (c.7)
gbà /gbà/ [gbà] n. 7/8 chasse
gbaʼ /gbàʼ/ [gbàʔ] n. 1/2 chimpanzé (Pan satyrus)
gbal /gbál/ [gbál] n. 7/8 foyer polygamique
gbam /gbám/ [gbám] n. 7/10 batôn pointu pour labourer la terre
gbɛba /gbɛ̀bà/ [gbɛ̀bà] n. 7/8 peine
/gɨ́/ [gɪ́] pro. tu as
go // [] pro. tu; te
go //, // [gǒ, gô] pro.p. 1à toi (c.1,1a,3,11); ton (c.1,1a,3,11); ta (c.1,1a,3,11) 2à toi (c.10); tes (c.10)
go mʉr tɨ /gò mʉ̀r tɨ̀/ [gò mʊ̀ɾ tɪ̀] lct. toi seul
go ome /gòòmé/ [gò:mé] lct. toi seul
gœʼra-gœʼra /gœ́ʼrá/ [gœ́ʔəɾá] id. fatigué
gol /gôl/ [gôl] n. 7/8 or
gono /gónó/ [gónó] n. 7/8 plâque dur sur un pied d'un animal aux sabots; croûte d'une plaie qui est en voie au guérison
goo /góò/ [gô:] n. 7/8 amende
gublo /gúbló/ [gúbəló] adj. 1court (c.1,1a,3,7) 2courts (c.10)
gublo-gublo /gúblò-gúblò/ [gúbəlògúbəlò] id. court
gudrɔŋ /gùdrɔ̂ŋ/ [gùdɾɔ̂ŋ] n. 7/8 bitume

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >