Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

j


ja // [ɟá] n. 7/8 endroit pour dormir
jaa /jàá/ [ɟǎ:] n. 7/8 beau; belle
jaa /jàà/ [ɟà:] adv. loin
jaa kʉ /jàà kʉ́/ [ɟà: kʊ́] lct. haut
jaabe /jàábè/ [ɟǎ:bè] adv. loin
jaale /jáálé/ [ɟá:lé] n. 7 fanfaron; vanité
jaceme /jácémé/ [ɟácémé] n. 7/8 palais de la bouche
jahla /jàhlà/ [ɟàhlà] 1n. 7/8 pâturage 2n. 7/8 lieu plat 3n. 7/8 plate-forme
jakah /jàkâh/ [ɟàkâh] n. 7/8 âne
jaʼra n. implacable
jan /jân/ [ɟân] n. 7/10 colobe guereza (Colobus polykomos)
jeele /jéélé/ [ɟé:lé] n. 7 comportement qui est intentionnellement mauvais; désir de nuire
jeele e laŋ /jéélé è làŋ/ [ɟé:lé è làŋ] lct. désir de nuire
jehe /jéhè/ [ɟéhè] n. 7 étonnement
jɛɛ /jɛ̀ɛ́/ [ɟɛ̌:] n. 7/8 chanson
/jɨ̌/ [ɟɪ̌] adv. si je pouvais au moins
jɨh /jɨ́h/ [ɟɪ́h] n. 7 temps
jɨh omɛn /jɨ́h ómɛ́n/ [ɟɪ́h ómɛ́n] lct. après demain
jɨh tɨʼ /jɨ́h tɨ̂ʼ/ [ɟɪ́h tɪ̂ʔ] lct. dés que
jɨm /jɨ̂m/ [ɟɪ̂m] n. 7/8 langue
jɨm /jɨ̂m/ [ɟɪ̂m] n. 7/8 chant
jobo /jóbò/ [ɟóbò] n. 7/8 ciel; ce qu'on voit
jobo e l'ejyoo le ebantɛn /jóbò è l'èjyòò lè èbántɛ́n/ [ɟóbò è lèɟjò: lè:bántɛ́n] lct. les cieux
jobo kʉ /jóbò kʉ́/ [ɟóbò kʊ́] lct. ciel
jɔʼ /jɔ̀ʼ/ [ɟɔ̀ʔ] (epʉla) n. 7/8 temps; fois; quand

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >