Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

k


ka // [] n. 3/4 bord
ka // [] id. nu
ka // [] n. 7/8 feuille
ka /kâ, kà, kâʼ/ [kâ, kà, kâʔ] adv. ici (au sens générale)
// [] adv. loin
// [] n. 3/4 rotin dur
ká ká jaabe /ká ká jàábè/ [ká ká ɟǎ:bè] lct. très loin
ka kɛl /kǎ kɛ̀l/ [kǎ kɛ̀l] lct. ainsi que
kaa /kàá/ [kǎ:] n. 7/8 rouge
kaa /kàá/ [kǎ:] n. 3/4 bois rouge
kaa-kɨ-kaa /kàà-kɨ̀-kàà/ [kà:kɪ̀kà:] id. plusieurs giffles
kaaa /kààà/ [kà:à] id. son de tonnerre
kaakaa /káàkáá/ [kâ:ká:] n. 1/2 vagabond
kaale /kààlé/ [kà:lé] n. 3/4 racine
kaba /kábà/ [kábà] n. 7/8 pièce dʼargent
kaba /kàbà/ [kàbà] n. 7/8 macabo
kaba /kàbà/ [kàbà] n. 1/2 robe
kabala /kàbàlá/ [kàbàlá] n. 7/8 cheval
kabina /kábínà/ [kábínà] n. 7/8 charpentier
kah /kǎh/ [kǎh] n. 7/10 esp. de champignon
kakaa /kàkáà/ [kàkâ:] n. 7/8 kakaa
kakoo /kàkòò/ [kàkò:] n. 7 chemin qui sépare deux champs
kaʼ /kâʼ/ [kâʔ] n. 3/4 cruche
kaʼ /kâʼ/ [kâʔ] adv. voix impérative: «ne traîne plus»; il faut
kal /kǎl/ [kǎl] id. assis