Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

l


la // [] n. 7/8 arc
la // [] n. 7/8 verre
la // [] pro. le/la (c.5, 2ème obj.)
la // [] n. 7 le fait de monter un filet contre les animaux
la ejyɛm /là éjyɛ̌m/ [là éɟjɛ̌m] lct. état monogamique
laa /làá/ [lǎ:] def. ledit /ladite(c.5)
láa /láà/ [lâ:] art.interr. quel? (c.5)
laa-mpaʼa /làà-mpàʼá/ [là:mpàʔá] n. 3/4 voyageur
láa-ntan /láà-ntán/ [lâ:ntán] n. 7/8 liste des ancêtres
laa-nwan /làà-nwàn/ [là:nʋàn] n. 7/8 passant
labina /làbínà/ [làbínà] n. 7/8 parfum
lal /làl/ [làl] n. 3/4 1territoire; pays 2peuple
lal mo Zyɛm /làl mó Zyɛ̌m/ [làl mó Zjɛ̌m] lct. ciel (le lieu de Dieu)
lam /lâm/ [lâm] pro.p. à moi (c.5); mon (c.5); ma (c.5)
lam /lâm/ [lâm] n. 7/8 piège
laŋ /làŋ/ [làŋ] n. 7 cruauté; sadisme
láŋ-bʉr /lâŋ-bʉ̀r/ [lâŋbʊ̀ɾ] n. 1 recensement
lapin /làpîn/ [làpîn] n. 1/2 lapin
lara /lárà/ [láɾà] n. 1 fagots
larada /lárádá/ [láɾádá] id. difficile
lay /lây/ [lâj] n. 7/8 ail
le // [] pro. le/la (c.5)
le // [] pro.p. à lui/elle (c.5); son (c.5); sa (c.5)
// [] pro. il/elle (c.5)
lé eto kʉ /lé ètô kʉ́/ [lê:tô kʊ́] lct. en hauteur