Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

n


na // [] n. 1/2 grand mère
// [] num.card quatre (c.10)
// [] num.ord. quatrième (c.1,1a,3,7)
naa /náǎ/ [ná:̌] adv.
nca /ncà/ [ncà] id. bien-habillé
nceʼe /ncéʼé/ [ncéʔé] n. 7/8 front
ncɛra /ncɛ̀rá/ [ncɛ̀ɾá] n. 1 séparation
ncɨa /ncɨ́ǎ/ [ncɪ́ǎ] n. 1 sang
ncɨr /ncɨ́r/ [ncɪ́ɾ] n. 1 severité
ncʉʼ /ncʉ̂ʼ/ [ncʊ̂ʔ] v. allons
ncwɨncwɨa /ncwɨ́ncwɨ́à̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍/ [ncʏ́ncʏ́à̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍] n. 1 grâce; miséricorde;fidélité
ncye /ncyê/ [ncjê] n. 1 attention
ncyɛɛmɨ /ncyɛ́ɛ́mɨ̀/ [ncjɛ́:mɪ̀] id. rassasié
ncyɛh-ncyɛh /ncyɛ́h-ncyɛ́h/ [ncjɛ́hncjɛ́h] id. claire; pur
ncyɛʼ-ncyɛʼ-ncyɛʼ /ncyɛ̌ʼ-ncyɛ̌ʼ-ncyɛ̌ʼ/ [ncjɛ̌ʔncjɛ̌ʔncjɛ̌ʔ] id. porté entre les dents
ncyɛn-nti-ncyɛn /ncyɛ́n-ncì-ncyɛ́n/ [ncjɛ́nncìncjɛ́n] id. resplendants
ncyom /ncyóm/ [ncjóm] n. 1/2 cadet de la même sexe que l'égo
ncyomam /ncyómǎm/ [ncjómǎm] n. 1 mon cadet; ma cadette
ncyomo /ncyómô/ [ncjómô] n. 1 ta cadette; ton cadet
nda /ndâ/ [ndâ] id. nu
ndama /ndàmà/ [ndàmà] n. 3/4 fronde; hévéa; caoutchouc
ndehe /ndèhé/ [ndèhé] n. 3/4 dent qui domine les autres
ndɛha /ndɛ̀hà/ [ndɛ̀hà] n. 3/4 panier portable le plus gros
ndib /ndǐb/ [ndǐb] n. 3/4 pièges au fond du champ, faits selon les traces des animaux
ndibla /ndìblá/ [ndìbəlá] n. 3/4 fermé; bouché