Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

p


pa // [] n. 1/6 machette
pa kʉ /pà kʉ́/ [pà kʊ́] lct. avoir la volonté; au fait
pab /pǎb/ [pǎb] n. 7/8 mur
paha /páhá/ [páhá] n. 3/4 germé
pàha /pàhá/ [pàhá] n. 3/4 fait de ressusciter
paʼ /pâʼ/ [pâʔ] n. 3/4 côté
paʼ /pâʼ/ [pâʔ] adv. il faut (exhortatif); supposons que; voix impérative polie
paʼ /pǎʼ/ [pǎʔ] adv. il faut (impératif); supposons que; voix impérative polie
paʼ /pâʼ/ [pâʔ] n. 7/8 morceau de bois
paʼ e paʼ /pâʼ è pâʼ/ [pâʔ è pâʔ] lct. un côté seulement
paʼ tʉŋlʉ /pâʼ tʉ̂ŋlʉ̌/ [pâʔ tʊ̂ŋəlʊ̌] lct. au dedans
paʼra /páʼrá/ [páʔəɾá] prép. entre
paʼra wih e bɨn /páʼrá wíh è bɨ̌n/ [páʔəɾá ʋíh è bɪ̌n] lct. entre nous et vous
paʼraa /pàʼràà/ [pàʔəɾà:] id. aplatis
pala /pálà/ [pálà] n. 1/2 maître
pala bɨsyɛɛ /pálà bɨ̀syɛ́ɛ́/ [pálà bɪ̀sjɛ́:] lct. contremaître
pan /pàn/ [pàn] n. 3/4 arbalète
pan /pàn/ [pàn] n. 7/8 esp. d'arbre
pan-pan /pàn-pàn/ [pànpàn] id. brillant
pankɛɛ /pànkɛ́ɛ́/ [pàŋkɛ́:] n. 7/8 barrière faite au fond du champ avec les portes pour pièges
pankomo /pánkómó/ [páŋkómó] n. 7/8 hérisson (Tryonomys swinderianus)
paŋ /pàŋ/ [pàŋ] n. 1 encore une fois mais avec encore plus d'élan
paŋa /páŋá/ [páŋá] n. 7/8 compagnie dans une action négative
para /párà/ [páɾà] n. 7/8 sou
para /párà/ [páɾà] n. 1/2 prêtre