Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

s


sa // [] 1n. 7/8 chose 2n. minables
sa bé ndɨ ekamle ó /sá bé ndɨ́ èkàmlè ó/ [sá bé ndɪ́ èkàmlǒ:] lct. protégé
sa ebuʼla /sá ébûʼlà/ [sǽ:bûʔəlà] lct. 1se qui est sur 2digne de confiance; fidèle
sa ebwar /sá ébwâr/ [sǽ:bʋâɾ] lct. de quoi porter
sa ede /sá édè/ [sǽ:dè] lct. de quoi manger
sa efoʼ /sá éfôʼ/ [sǽ:fôʔ] lct. premièrement
sa gwar /sâ gwár/ [sâ gʋáɾ] lct. pourtant; mais
sa jehe /sá jéhè/ [sá ɟéhè] lct. prodige
sa ndɨ é bul jɨŋɔ ɛ /sá ndɨ́ é bǔl jɨ̀ŋɔ̀ ɛ̌/ [sá ndɪ́ é bǔl ɟɪ̀ŋɔ̀ ɛ̌] lct. ce qui est important
sa ndɨ e swɨh tiʼ ɨ /sá ndɨ́ è swɨ̂h tìʼ ɨ̌/ [sá ndɪ́ è sʏ̂h tìʔ ɪ̌] lct. être vivant
sa ndɨ tɨʼ ɨ, yé ó /sá ndɨ́ tɨ̂ʼ ɨ̌, yé ó/ [sá ndɪ́ tɪ̂ʔ ɪ̌, jó:] lct. toutefois; du reste; de toute manière; seulement; cependant
sa sî sa kɛ̀l /sá sî sà kɛ̀l/ [sá sî sà kɛ̀l] lct. une chose ou l'autre
sa tuʼ /sá túʼ/ [sá túʔ] lct. chose précise
sa yaa ó /sâ yàá ó/ [sâ jǎ: ó] lct. c'est pour cela que; c'est ainsi que
sa yoonkan /sá yóònkán/ [sá jô:ŋkán] lct. un bien d'autrui
sàa /sàá/ [sǎ:] n. 1 réconciliation
saade /sáàdê/ [sâ:dê] n. samedi
saba /sábà/ [sábà] n. 7/8 sabbat
sabene /sábèné/ [sábèné] () n. 1/2 un haut-dignitaire
saʼ /sàʼ/ [sàʔ] n. 7/8 tente; abri de fortune; cabane
saʼ-si-saʼ /sáʼ-sì-sáʼ/ [sáʔsìsáʔ] id. angoissé et en anticipation
salga /sàlgà/ [sàləgà] n. 7/8 chirurgie
sam /sàm/ [sàm] n. malheur
sama /sámá/ [sámá] n. 7/8 entourage; groupe
sama cyen /sámá cyèn/ [sámá cjèn] lct. groupe faisant route ensemble