Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

t


ta // [] n. 3/4 neveu; nièce
ta // [] id. complètement
taa /táà/ [tâ:] 1n. 7/8 structure élevée 2n. séchoir
taare /táàrè/ [tâ:ɾè] adv. 1combien de fois 2d'abord
tab /táb/ [táb] n. 7/8 lenteur
tab /tàb/ [tàb] n. 7/8 chèvre
taʼa /tàʼà/ [tàʔà] n. 1 tabac
tala /tálá/ [tálá] adj. 1froid (c.1,1a,3,7) 2froids (c.10)
talaŋ /tàlâŋ/ [tàlâŋ] n. 1/2 talent
talatala /tàlàtàlǎ/ [tàlàtàlǎ] n. 3/4 tranquille
talatala njwɨr /tàlàtàlǎ njwɨ̀r/ [tàlàtàlǎ nɟʏ̀ɾ] lct. esprit d'humilité
tam /tàm/ [tàm] n. 7/8 puits
tama /támá/ [támá] n. 1/2 vieux
tamamʉma /támámʉ̀má/ [támámʊ̀má] n. 1 vieille femme
tamamʉr /támámʉ̀r/ [támámʊ̀ɾ] n. 1/2 1ancien 2excellence
tamamʉr kʉsyɛl /támámʉ̀r kʉ̀syɛ́l/ [támámʊ̀ɾ kʊ̀sjɛ́l] lct. un responsable qui ne donne pas de la valeur à son statut de responsable
tamamʉr lal /támámʉ̌r làl/ [támámʊ̌ɾ làl] lct. autorité du peuple
tambɛl /támbɛ̀l/ [támbɛ̀l] num.ord. septième
tambɛl /támbɛ̀l/ [támbɛ̀l] num.card sept
taŋa /tàŋá/ [tàŋá] id. en nombre croissant
tawala /táwalà/ [táʋalà] n. 1/2 serviette
teble /têblè/ [têbəlè] n. 1/2 table
tele /tèlé/ [tèlé] n. 3/4 le manioc cuit simplement
teme /témé/ [témé] 1prép. entre 2adv. au milieu
teme moho /témé móhó/ [témé mōhō] lct. midi