Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

v


vaa /váà/ [vâ:] n. 7/8 vigile
voʼ /vòʼ/ [vòʔ] n. 1/2 éléphant (Loxodonta africanus cyclotis )
voʼ modibe /vòʼ mòdíbé/ [vòʔ mòdíbé] lct. hippopotame (Hippopotamus amphibiis)
vuʼ /vûʼ/ [vûʔ] n. 1/2 dernier
vuʼ-ebel /vûʼ-èbêl/ [vûʔèbêl] n. 7/8 dernier-né
vula /vùlá/ [vùlá] efulo n. 1 conclusion
vula lwib /vùlá lwǐb/ [vùlá ly̌b] lct. conclusion
vwah /vwâh/ [vʋâh] id. sec
vwaʼ /vwàʼ/ [vʋàʔ] n. 1 misère
vwaʼra /vwàʼrà/ [vʋàʔəɾà] n. 1 séché
vyuuuk /vyùúúk/ [vjǔ:k] id. noir
vyʉk /vyʉ̌k/ [vjʊ̌k] id. noir