Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

w


wa // [ʋá] conn. si
wa // [ʋǎ] pro. le/la (c.3,11, 2ème obj.)
/wâ, wâʼ/ [ʋâ, ʋàʔ, ʋâʔ] adv. ici (au sens spécifique)
waa /wàá/ [ʋǎ:] def. 1ledit/ladite (c.1,3,11) 2lesdits/lesdites (c.10)
wáa /wáà/ [ʋâ:] art.interr. 1quel? (c.1,3,11) 2quels? (c.10)
wam /wǎm/, /wâm/ [ʋǎm, ʋâm] pro.p. 1à moi (c.1,1a,3,11); ma (c.1,1a,3,11); mon (c.1,1a,3,11) 2à moi (c.10); mes (c.10)
wan /wân/ [ʋân] n. 7/8 vin
was /wâs/ [ʋâs] n. 7/8 montre
wàs /wàs/ [ʋàs] n. 7/8 brosse pour les habits ou le sol
waspan /wàspân/ [ʋàspân] n. 7/8 cuvette; bassin
waspira /wàspírà/ [ʋàspíɾà] n. 7/8 hôpital
we // [ʋé] pro.p. 1à lui/elle (c.3,1a,11,1); son (c.3,1a,11,1); sa (c.3,1a,11,1) 2à lui/elle (c.10); leurs (c.10)
we // [ʋé] pro. le/la (c.3,11)
// [ʋé] pro. il/elle (c.3,11)
wé mʉr tɨ /wé mʉ̀r tɨ̀/ [ʋé mʊ̀ɾ tɪ̀] lct. lui-même (c.3,11)
wé ome /wóòmé/ [ʋô:mé] lct. lui seul (c.3,11)
wɛa /wɛ́à/ [ʋɛ́à] n. 7/8 câble
wɛɛ /wɛ̀ɛ̀/ [ʋɛ̀:] n. 1/2 égal d'un nom inconnu
wɛɛ /wɛ́ɛ̀/ [ʋɛ̂:] pro.emp. quant à elle/lui (c.3,11)
wɛɛɛb /wɛ̀ɛ̀ɛ́b/ [ʋɛ̌:b] id. son d'un tissu qui se déchirer
wɛɛɛʼ /wɛ̀ɛ̀ɛ́ʼ/ [ʋɛ̌:ʔ] id. bruit des vomissements
wi //, //, /wîʼ/ [ɥî, ɥì, ɥîʔ] dém. ce (c.3,11); cet (c.3,11); cette (c.3,11)
wi // [ɥí] pro. il/elle a (c.3,11)
wi // [ɥí] def. art.rel.(position médiane) (c.3,11)
wih /wíh/ [ɥíh] pro.p. 1à nous (excl) (c.1,1a,3,11); notre (excl) (c.1,1a,3,11) 2à nous (excl) (c.10); nos (excl) (c.10)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >