Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

y


ya // [] pro. le/la (c.7, 2ème obj.)
yaa /yàá/ [jǎ:] def. ledit/ladite(c.7)
yáa /yáà/ [jâ:] art.interr. quel? (c.7)
yaaa /yààá/ [jǎ:] interj. non (polit. Doit être suivi par une phrase)
yam /yâm/ [jâm] pro.p. à moi (c.7); mon (c.7); ma (c.7)
yama /yámà/ [jámà] n. 7/8 serviteur domestique
yaŋa /yáŋá/ [jáŋá] n. 7/8 cris
yaŋa /yáŋá/ [jáŋá] n. 7/8 cheval
yaŋyaŋ /yáŋyàŋ/ [jáŋjàŋ] n. 7/8 poêle à frire
ye // [] pro. le/la (c.7)
ye // [] pro.p. à lui/elle (c.7); son (c.7); sa (c.7)
ye // [] n. 7 chez
// [] pro. il/elle (c.7)
// [] n. 7/8 quoi?
yé a be ó /yé á bè ó/ [ɟá: bǒ:] lct. il y avait (narratif historique)
yé a ze be ó /yé á zè bè ó/ [já: zè bǒ:] lct. il y avait une fois
yé abe ba no /yé àbè bá nó/ [jâ:bè bá nó] lct. Certes non!; Pas en tous points.
yé abe no /yé àbě nó/ [jâ:bě nó] lct. n'est-ce pas?
yé be ó nɛʼɛ /yé bé ó nɛ́ʼɛ̀/ [jé bó: nɛʔɛ] lct. 1si 2puisque c'est comme ça 3si c'est
yé ejala ó /yé èjàlà ó/ [jê:ɟàlɔ̌:] lct. on doit
yé mpene ó /yé mpéné ó/ [jê mpéné ó] lct. interdit; il est défendu que
yé mʉr tɨ /yé mʉ̀r tɨ̀/ [jé mʊ̀ɾ tɪ̀] lct. lui-même (c.7)
yé ome /yóòmé/ [jô:mé] lct. il seul (c.7)
yé osi ka liʼ e molu /yé òsí kǎ lîʼ è mòlû/ [yô:sí kǎ lîʔ è mòlû] lct. jours avant
yeʼla /yéʼlá/ [jéʔəlá] n. 3/4 enseignement

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >