Browse Badweʼe

a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

z


za // [] n. 1/6 faim; famine; disette
zaa /zàá/ [zǎ:] n. 1/6 lieu où l'on stock les produits pour traitement
zaa dʉm /zàá dʉ̂m/ [zǎ: dʊ̂m] lct. hôpital
zaaama /zàààmá/ [zà:má] id. en doute
zabra /zàbrà/ [zàbɾà] n. 1/2 1million 2millionième
zam /zâm/ [zâm] n. 7 goût
zam /zàm/ [zàm] n. 7/6 marécage
zam /zǎm/ [zǎm] n. 7 lèpre
zam /zâm/ [zâm] n. 1/6 avant-bras
zaŋle /záŋlé/ [záŋəlé] n. 7/8 sixième doigt
// [] n. 1/2 qui?
// [] p.interr. est-ce que?
ze pyal é banana /zě pyâl é bánánâ/ [zě pjâl é bánánâ] lct. jusqu'à présent
zea /zéá/ [zéá] n. 3/4 fait de venir
zi // [] n. 1/6 voie; chemin; route
zi dolo /zí dóló/ [zí dóló] lct. devant
zi e zi /zǐ è zǐ/ [zǐ è zǐ] lct. en chemin
zihle /zìhlè/ [zìhlè] n. 7/8 célibataire
zii /zíí/ [zí:] n. 1/6 envie; jalousie
ziila /zíílá/ [zí:lá] 1n. 1 échange 2n. différence
ziila motwii /zííla mòtwíí/ [zí:la mòtý:] lct. discussions
ziʼ /zìʼ/ [zìʔ] n. 1/6 scie
ziʼrɨ /zìʼrɨ̀/ [zìʔəɾɪ̀] id. lourd
zilngan /zìlngǎn/ [zìlŋgǎn] n. 7/8 brigand
zima /zìmà/ [zìmà] n. 7/8 militaire

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >