Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

a


abyɛɛ /ábyɛ̀ɛ́/ [ábjɛ̌:] n. 1a/2a femme avec un nouveau né
abyɛɛ-kuo /ábyɛ̀ɛ́-kúò/ [ábjɛ̌:-kúò] n. 1a/2a poulet avec poussins
aceme-bɨka /ácémè-bɨ̀ká/ [ácémèbɪ̀ká] n. 1a/2a sauterelle
adiajwɨh /ádìǎjwɨ́h/ [ádìǎɟʏ́h] n. 1a/2a chômeur
adibedibe /ádíbèdìbè/ [ádíbèdìbè] n. 1a/2a voleur
adoʼ /ádòʼ/ [ádòʔ] n. 1a/2a gourmand
aduʼ-e-wʉnʉ /ádúʼ-é-wʉ̀nʉ̀/ [ádúʔéʋʊ̀nʊ̀] n. 1a mai
adwam /ádwàm/ [ádʋàm] n. 1a/2a grenouille
adwè-dwè /àdwè-dwè/ [àdɥèdɥè] n. 1a/2a qui ne meurt jamais
adwɛna /àdwɛ́nà/ [àdɥɛ́nà] n. 1a égoïsme
adwɛna-dwɛna /àdwɛ́nà-dwɛ́nà/ [àdɥɛ́nàdɥɛ́nà] n. 1a/2a personne égoïste
adwidwin /ádwîdwîn/ [ádŷdŷn] n. 1a/2a celui qui est noir ou foncé
adwiedwie /ádwìèdwìè/ [ádỳèdỳè] n. 1a/2a ce qui est amère
adwo ba /àdwò bá/ [àdʋò bá] lct. au sérieux
adwo-bɨlɛr /ádwô-bɨ̀lɛ̀r/ [ádʋôbɪ́lɛ̀ɾ] n. 1a/2a qui dort
afodwɨa /áfǒdwɨ̀à/ [áfǒdʏ̀à] n. 1a/2a esp. de petit oiseau
afonkœœ /áfǒnkœ̀œ̀/ [áfǒŋkœ̀:] n. 1a/2a souris-panthère
afu /àfú/ [àfú] adv. ne pas (en brimade)
agologolo /ágólògólò/ [ágólògólò] n. 1a/2a personne très volubile
ajaa-dwih /ájàá-dwìh/ [áɟǎ:dỳh] n. 1a/2a étranger
ajoʼo /àjóʼò/ [àɟóʔò] n. 1a/2a désobéissance
ajoʼo bʉa /àjóʼò bʉ́á/ [àɟóʔò bʊ́á] lct. sans craintif; courageux
ajoʼo-motɨɨ /àjóʼò-mótɨ́ɨ́/ [àɟóʔòmótɪ́:] n. 1a/2a personne désobéissante
aka /àkǎ/ [àkǎ] adv. ne ... plus
akaa-e-kaa /ákàá-è-kàá/ [ákà:ʋêkǎ:] n. 1a rouge