Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

a


akampaŋa /ákàmpàŋà/ [ákàmpàŋà] n. 1a utilité publique
akolo /ákòlò/ [ákòlò] n. 1a/2a chevretin aquatique (Hyemoschus aquaticus)
akoo /ákóò/ [ákô:] n. 1a/2a en pente; à pique
akɔmkɔm /ákɔ́mkɔ̀m/ [ákɔ́mkɔ̀m] n. 1a l'éternel
akɔɔzime /ákɔ́ɔ̀zìmè/ [ákɔ̂:zìmè] n. 1a qui est propre aux Kɔɔzime
akpaa-nkoo /ákpàà-nkóó/ [ákpà:ŋkó:] n. 1a/2a misérable
akpaaŋa /ákpáàŋá/ [ákpâ:ŋá] n. 1a/2a pervier
akpaʼ /àkpàʼ/ [àkpàʔ] n. 1a/2a tenu traditionnel
akum /ákûm/ [ákûm] n. 1a/2a propriétaire d'un bien héritée
akum byɛl /ákûm tìtímà/ [ákûm tìtímà] lct. propriétaire du bateau
akum ebebe /ákûm èbébè/ [ákûm èbébè] lct. personne caractérisé par le mal
akumbɔɔ /àkúmbɔ̀ɔ̀/ [àkúmbɔ̀:] n. 1a/2a pain
akunbo e mpɨŋ /àkûnbò è mpɨ̀ŋ/ [àkûnbò è mpɪ̀ŋ] lct. innocent
akwan /ákwàn/ [ákʋàn] n. 1a/2a champ de plantains
ákwoʼ /ákwóʼ/ [ákʋóʔ] adv. ne peut jamais
ala /álà/ [álà] n. 1a/2a pot à thé
alaa ó /àlàà ó/ [àlà: ó] lct. sinon; à condition que
alaa ó njɨ /àlàà ó njɨ̀/ [àlà: ó nɟɪ̀] lct. à l'exception de
alɛɛ sɔʼɔ /àlɛ́ɛ̌ sɔ́ʼɔ̌/ [àlɛ́:̌ sɔ́ʔɔ̌] lct. n'a pas d'importance
alɛɛ-lɛɛ /àlɛ́ɛ̀-lɛ̀ɛ̀/ [àlɛ̂:lɛ̀:] n. 1a/2a personne qui est ingrat
alomo /álòmó/ [álòmó] n. 1a/2a lune
alwibalwiba /álwìbàlwíbà/ [álỳbàlýbà] n. 1a/2a discours vains
alwiblwib /álwìblwìb/ [álỳblỳb] n. 1a duplicité
aman /ámàn/ [ámàn] n. 1a/2a fourche
amana /ámàná/ [ámàná] n. 1a/2a fourche