Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

a


ankamalʉn /ánkàmálʉ̌n/ [áŋkàmálʊ̌n] n. 1a/2a esp. de chenille non comestible
ankœh /ánkœ̂h/ [áŋkœ̂h] n. 1a/2a chambre derrière la cuisine
ankom-nkom /ánkòm-nkòm/ [áŋkòmŋkòm] n. 1a/2a très obscure
ankonopœh /ánkónópœ̂h/ [áŋkónópœ̂h] n. 1a/2a terme péjoratif
ankoŋ /ànkǒŋ/ [àŋkǒŋ] n. 1a/2a une attaque montée par plusieurs personnes
ankpana /ánkpànà/ [áŋmkpànà] n. 1a/2a prise de tabac
ankul-bɨtuma /ánkùl-bɨ̀tùmà/ [áŋkùlbɪ̀tùmà] n. 1a/2a celui qui est fort au combat
ankʉkono /ánkʉ́kónó/ [áŋkʊ́kónó] n. 1a/2a champ de pistaches
ankʉnkono /ánkʉ̂nkònò/ [áŋkʊ̂ŋkònò] n. 1a/2a juin
anta /ántà/ [ántà] n. 1a suivant; à la manière de
anteʼenteʼe /ántéʼèntèʼè/ [ántéʔèntèʔè] n. 1a/2a pauvre (en tout); faible
antimentime /ántìmèntìmè/ [ántìmèntìmè] n. 1a très obscure
antuma /ántùmâ/ [ántùmâ] n. 1a/2a esp. de mouche
antumlɛr /ántǔmlɛ̀r/ [ántǔmlɛ̀ɾ] n. 1a/2a faible et laid
antwɛɛntwɛɛ /ántwɛ̀ɛ́ntwɛ̀ɛ́/ [ántɥɛ̌:ntɥɛ̌:] n. 1a/2a cigale
anwala n. 1a/2a esp. de grenouille
anya-bɨjyɛʼ /ányâ-bɨ̀jyɛ̀ʼ/ [áɲâbɪ̀ɟjɛ̀ʔ] n. 1a/2a qui est toujours fautif
anya-bɨjyɛm /ányâ-bɨ̀jyɛ́m/ [áɲâbɪ̀ɟjɛ́m] n. 1a/2a estropié
anya-bɨkʉʉŋʉ /ányâ-bɨ̀kʉ́ʉ́ŋʉ́/ [áɲâbɪ̀kʊ́:ŋʊ́] n. 1a/2a hypocrite
anya-bɨsʉhʉ /ányâ-bɨ̀sʉ̀hʉ̀/ [áɲâbɪ̀sʊ̀hʊ̀] n. 1a/2a qui est toujours content
anya-bɨtom /ányâ-bɨ̀tòm/ [áɲâbɪ̀tòm] n. 1a/2a bagarreur
anya-bʉa /ányâ-bʉ́á/ [áɲâbʊ́á] n. 1a/2a peureux
anya-cere /ányâ-cérè/ [áɲâcéɾè] n. 1a/2a qui est cruel
anya-ebebe /ányâ-èbébè/ [áɲâèbébè] n. 1a/2a fauteur du mal
anya-ebum /ányâ-èbùm/ [áɲâèbùm] n. 1a/2a femme enceinte