Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

a


anya-ede /ányâ-èdè/ [áɲâèdè] n. 1a/2a celui qui mange
anya-evuŋo /ányâ-èvùŋó/ [áɲâèvùŋó] n. 1a/2a celui qui discute les places
anya-jaale /ányâ-jáálé/ [áɲâɟá:lé] n. 1a/2a vantard
anya-mɨlɔb /ányâ-mɨ̀lɔ̌b/ [áɲâmɪ̀lɔ̌b] n. 1a/2a fauteur de troubles
anya-mɨlɔɔ /ányâ-mɨ̀lɔ́ɔ̀/ [áɲâmɪ̀lɔ̂:] n. 1a/2a menteur
anya-mɨngar /ányâ-mɨ̀ngár/ [áɲâmɪ̀ŋgáɾ] n. 1a/2a qui aime disputer les biens d'autrui
anya-mobomo /ányâ-mòbòmò/ [áɲâmòbòmò] n. 1a/2a qui est toujours sale
anya-modwe /ányâ-mòdwê/ [áɲâmòdɥê] n. 1a/2a qui pleure toujours
anya-molwɨɨ /ányâ-mòlwɨ́ɨ̀/ [áɲâmòlʏ̂:] n. 1a/2a qui aime insulter les gens
anya-montɛɛ /ányâ-mòntɛ́ɛ́/ [áɲâmòntɛ́:] n. 1a/2a qui aime attaquer les autres
anya-mosyɛɛla /ányâ-mòsyɛ́ɛ̀là/ [áɲâmòsjɛ̂:là] n. 1a/2a qui aime mal parler des gens
anya-movoʼ /ányâ-mòvóʼ/ [áɲâmòvóʔ] n. 1a/2a qui aime insulter
anyam nʉm /ànyǎm nʉ̀m/ [àɲǎm nʊ̀m] lct. parler ouvertement; parler sans ambages
anyamle /ànyàmlè/ [àɲàməlè] adv. 1ne jamais faire; ne jamais oser 2jamais
anyɔn /ányɔ̀n/ [áɲɔ̀n] n. 1a/2a oignon
anyɔŋ n. 1a/2a termitiére
anyʉkwan /ányʉ̂kwàn/ [áɲʊ̂kʋàn] n. 1a/2a abeille
aŋa /àŋá/ [àŋá] adv. nég. au futur
apa /àpǎ/ [àpǎ] adv. pas encore
apeɔ /àpèɔ̀/ [àpèɔ̀] n. 1a/2a femme rejetée
apɛnɔ-bɨl /ápɛ̀nɔ́-bɨ̌l/ [ápɛ̀nɔ́bɪ̌l] n. 1a/2a esclave
apibepibe /ápìbèpìbè/ [ápìbèpìbè] n. 1a/2a chose épaisse
apo /ápò/ [ápò] n. 1a/2a écureil qui marche à bord de l'eau
apum /àpùm/ [àpùm] n. 1a de nuit
apumopumo /ápúmòpúmò/ [ápúmòpúmò] n. 1a/2a blanc