Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


boʼlo /bóʼló/ [bóʔəló] n. 7/6-10 plat en bois pour écraser la nourriture
boʼo /bòʼò/ [bòʔò] n. 7/8 grave (plaie)
boʼo /bòʼò/ [bòʔò] n. 7/6-10 mortier
bol /bòl/ [bòl] n. 7/8 pourriture
bol-mban /bòl-mbàn/ [bòlmbàn] n. 7 octobre
bon /bòn/ [bòn] n. 7/10 colobe noir (Colobus satannas)
bono /bónǒ/ [bónǒ] n. 2 tes enfants
boo /bóò/ [bô:] prép. auprès; avec; de
boo /bòó/ [bǒ:] n. 1 cerveau
boomo /bòòmó/ [bò:mó] id. entendant silencieusement
boonkan /bóònkán/ [bô:ŋkán] pro. d'autrui (c.2,2a)
bor /bôr/ [bôɾ] n. 1/2 botte
bɔb /bɔ̀b/ [bɔ̀b] n. 7/8 mouche
bɔʼ /bɔ̀ʼ/ [bɔ̀ʔ] n. 7/6-10 houe
bɔmkolo /bɨ̀bɔ̂mkòlò/ [bɪ̀bɔ̂mkòlò] n. 8 algie
bɔŋ /bɔ́ŋ/ [bɔ́ŋ] n. 1/6 mâchoire
bɔŋbɔŋ /bɔ̀ŋbɔ̂ŋ/ [bɔ̀ŋbɔ̂ŋ] n. 7/8 bonbon
bɔɔ /bɔ́ɔ́/ [bɔ́:] pro.p. à eux (c.2,2a); leurs (c.2,2a)
bɔɔ /bɔ̀ɔ̀/ [bɔ̀:] n. 7/6-10 1grand village 2bosquet
bɔ́ɔ́ /bɔ́ɔ́/ [bɔ́:] n. 7/6-10 grand champ
Bɔɔjɛn n.prop. clan
bɔɔnʉ /bɔ̀ɔ̀nʉ̀/ [bɔ̀:nʊ̀] n. 7/6-10 emplacement
brik /brîk/ [bɾîk] n. 1/2 brique
bu // [] num.card neuf
bu // [] num.ord. neuvième