Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


bubua /búbúá/ [búbúá] n. 7/8 1accidents 2évenement catastrophique
buho /búhó/ [búhó] n. 7/8 accident
buʼ /bûʼ/, /bûʼ/ [bûʔ] n. 7/8 1motte; goutte 2concerne
buʼo /búʼó/ [búʔó] n. 7/8 foi; espoir; religion
bum /bùm/ [bùm] n. 1 fête des jeunes
bumo /bùmó/ [bùmó] n. 7/10 1fruit 2ballon
buobuo /bùòbùò/ [bùòbùò] n. 7 la plupart; la majorité; beaucoup
buobuo /bùòbùò/ [bùòbùò] adv. beaucoup
bur-bur /bùr-bùr/ [bùɾbùɾ] id. fumée
buro /búró/ [búɾó] n. 7/8 chapeau
/bʉ̂/ [bʊ̂] id. subitement
bʉa /bʉ́á/ [bʊ́á] n. 1 crainte
bʉba /bʉ̀bá/ [bʊ̀bá] n. 2 femmes
bʉbono /bʉ́bónò/ [bʊ́bónò] n. 7/8 esp. de plantain
bʉʼ /bʉ̂ʼ/ [bʊ̂ʔ] n. 7 épilepsie
bʉʼ /bʉ́ʼ/ [bʊ́ʔ] n. 7/6-10 champ
bʉm /mpʉ̀m/, /bʉ̀m/ [mpʊ̀mbʊ̀m] n. 7/6-10 conciliabule
bʉn /bʉ̌n/ [bʊ̌n] n. 7/10 pelure; coque
bʉn lʉ /bʉ̌n lʉ̂/ [bʊ̌n lʊ̂] lct. crane
bʉo /bʉ̀ó/ [bʊ̀ó] n. 7/6-10 banc
bʉr /bʉ̀r/ [bʊ̀ɾ] n. 2 gens
bʉr o mya bʉr ngwar /bʉ̀r ó myà bʉ̂r ngwár/ [bʊ̀ɾ ó mjà bʊ̀ɾ ŋgʋáɾ] lct. gens d'une même génération
bʉrʉm /bʉ̀rʉ̂m/ [bʊ̀ɾʊ̂m] n. 2 hommes
bʉrʉm e bʉrʉm /bʉ̀rʉ̂m è bʉ̀rʉ̂m/ [bʊ̀ɾʊ̂m è bʊ̀ɾʊ̂m] lct. tous hommes; seulement les hommes
bʉʉ /bʉ́ʉ́/ [bʊ́:] art. autres (c.2,2a); certains (c.2,2a)