Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


bʉʉ /bʉ̀ʉ́/ [bʊ̌:] n. 7/8 hyène; ratel (Mellivora capensis)
bʉʉʉa /bʉ́ʉ́ʉ́á/ [bʊ́ʊ́ʊ́á] id. regarder en face; regarder attentivement
bwa /bwá/ [bʋá] n. 2 petits; petites
bwa bɨbuho /bwá bɨ́búhó/ [bʋá bɪ́búhó] lct. choses minimes
bwa molu /bwá mólû/ [bʋá mólû] lct. quelques jours
bwa o bʉba /bwá ó bʉ̀bá/ [bwɔ́: bʊ̀bá] lct. filles
bwa o bʉrʉm /bwá ó bʉ̀rʉ̂m/ [bwɔ́: bʊ̀ɾʊ̂m] lct. garçons
bwah /bɨ̀bwǎh/ [bɪ̀bʋǎh] n. 7/8 terre
bwaʼbwaʼ /bwàʼbwàʼ/ [bʋàʔbʋàʔ] n. 7/8 grand
bwaʼbwaʼ /bwàʼbwàʼ/ [bʋàʔbʋàʔ] adv. gros
bwam /bwàm/ [bʋàm] n. 7/8 mâle adulte
bwan /bwǎn/ [bʋǎn] n. 7/10 fruit du moabi
bwan /bwân/ [bʋân] n. 2 enfants
bwɨʼa /bwɨ̀ʼá/ [bʏ̀ʔá] n. 7/8 membre du corps (l'espace entre les articulations)
bwɨmbwɨm /bwɨ̀mbwɨ̂m/ [bʏ̀mbʏ̂m] n. 7/8 instrument musical
bwɔɔncyom /bwɔ́ɔ́ncyǒm/ [bʋɔ́:ncjǒm] n. 2 enfants
bwɔɔnul /bwɔ́ɔ́nǔl/ [bʋɔ́:nǔl] n. 2 orphelins
bya /byǎ/ [bjǎ] pro. les (c.8 2eme obj.)
byaa /byàá/ [bjǎ:] def. lesdits(c.8)
byáa /byáà/ [bjâ:] art.interr. quels? (c.8)
byah /byàh/ [bjàh] n. 7/8 cochon d'Inde; cobaye
byam /byâm/ [bjâm] pro.p. à moi (c.8); mes (c.8)
byam /byàm/ [bjàm] n. 7/8 oryctérope (Orycteropus Afer)
bye /byé/ [bjé] pro. les (c.8)
bye /byé/ [bjé] pro.p. à lui/elle (c.8); ses (c.8)