Parcourir l'Badweʼe


b


byé /byé/ [bjé] pro. ils/elles (c.8)
byé bʉr o tɨ /byé bʉ̀r ò tɨ̂/ [bjé bʊ̀ɾ ò tɪ̀] lct. eux-mêmes (c.8)
byé ome /byóòmé/ [bjô:mé] lct. eux seuls (c.8)
byeme /byémè/ [bjémè] n. 7/8 chasse aux nasses dans la forêt
byɛɛ /byɛ̀ɛ́/ [bjɛ̌:] n. 1 accouchement
byɛɛ /byɛ́ɛ̀/ [bjɛ̂:] pro.emp. quant à eux (c.8)
byɛh /byɛ̂h/ [bjɛ̂h] adj. partout
byɛl /byɛ̂l/ [bjɛ̂l] n. 3/6 pirogue
byɛla /byɛ́lá/ [bjɛ́lá] n. 7 système de parenté
byo /byô/ [bjô] pro.p. à toi (c.8); tes (c.8)
byoonkan /byóònkán/ [bjô:ŋkán] pro. d'autrui (c.8)
byɔɔ /byɔ́ɔ̀/ [bjɔ̂:] n. 7/8 fruit non-mur
byɔɔ /byɔ́ɔ́/ [bjɔ́:] pro.p. à eux (c.8); leurs (c.8)
byʉʉ /byʉ́ʉ́/ [bjʊ́:] art. certains (c.8); autres (c.8)