Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


bah ekoʼ /báh ékóʼ/ [báh ékóʔ] lct. la surface d'une grande pierre; grotte
bah jobo /báh jóbò/ [báh ɟóbò] lct. nuage (comulous)
bah pan /bàh pàn/ [bàh pàn] lct. flèche
bah wʉnʉ /báh wʉ̀nʉ̀/ [báh ʋʊ̀nʊ̀] lct. pâte d'arachide, sur le bois à écraser (bóʼló), envoyé vers le bout après son passage sous la pierre (nkǒʼ) ou bien un grand fruit sec (egǒm)
bahla /bàhlà/ [bàhlà] n. 7/10 bambou pour attacher aux poteaux
Bakinkɔɔ /Bàkînkɔ̀ɔ̀/ [Bàkîŋkɔ̀:] n.prop. clan
Bakɔmʉ n.prop. Bakomu
balabala /bàlàbàlà/ [bàlàbàlà] n. 7/8 plat
balabala si /bàlàbàlà sí/ [bàlàbàlà sí] lct. plaine
bam /bâm/ [bâm] pro.p. à moi (c.2,2a); mes (c.2,2a)
bam /bàm/ [bàm] n. 7/8 cicatrice
Baman n.prop. clan
Bamjʉa /Bàmjʉ́à/ [Bàmɟʊ́à] n.prop. clan
bamlwal /bámlwál/ [bámlʋál] n. 7/8 scorpion
Bampel /Bàmpêl/ [Bàmpêl] n.prop. clan
Bampɔmʉ n.prop. clan
Bampɔɔna n.prop. clan
bamra /bàmrà/ [bàmɾà] id. blanc
banana /bánánâ/ [bánánâ] n. 7 maintenant
Bankuno n.prop. clan
Banobo /Bǎnòbò/ [Bǎnòbò] n.prop. clan
Bantoʼ n.prop. clan
baŋ /bâŋ/ [bâŋ] n. 7/8 banque
baŋa /bàŋà/ [bàŋà] n. 1 chanvre
baŋabaŋa /bàŋàbàŋà/ [bàŋàbàŋà] n. 7/8 imitation; contrefaçon