Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


bar-bar /bàr-bàr/ [bàɾbàɾ] id. plat
barada /bàrádá/ [bàɾádá] id. aplatis
baskʉ /báskʉ̀/ [báskʊ̀] n. 7/8 vélo
Bazimjaa /Bàzímjáà/ [Bàzímɟâ:] n.prop. clan
Bazʉl n.prop. clan
Bazʉŋʉ n.prop. clan
be // [] adv. s'il/elle/tu insiste(s) à le faire
be // [] pro. les (c.2,2a)
be // [] pro.p. à lui/elle (c.2,2a); ses (c.2,2a)
be // [] p.v voilà
// [] pro. ils/elles (c.2,2a)
bé bʉr o tɨ /bé bʉ̀r ò tɨ̂/ [bé bʊ̀ɾ ò tɪ̂] lct. eux-mêmes (c.2,2a)
bé e bé /bé è bé/ [bê: bé] lct. eux seuls
bé e boo nɔɔ /bé è bòò nɔ́ɔ́/ [bé è bò: nɔ́:] lct. 1lui et eux 2eux et lui
bé e nɔɔ /bé è nɔ́ɔ́/ [bé è nɔ́:] lct. lui et lui
bé ome /bé òmé/ [bô:mé] lct. eux seuls (c.2)
be-bɨ-be /bé-bɨ̀-bé/ [bébɪ̀bé] id. attentif
bebebebe /bébèbébè/ [bébèbébè] n. 7/8 mauvais (à la qualité)
bebebebe /bébèbébè/ [bébèbébè] adv. mal
bebebebe ka /bébèbébè ká/ [bébèbébè ká] lct. mauvaise herbe
beble /běblè/ [běbəlè] n. 7/8 1chaleur 2pressions extérieurs
bel /běl/ [běl] n. 7/8 machette; instrument tranchant
bele /bélè/ [bélè] n. 7/6-10 gobelet en gourde
bem /bém/ [bém] id. d'un coup
beme /bèmé/ [bèmé] n. 7/6-10 étagère