Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


bene /béné/ [béné] n. 7/6-10 base
bené /bèné/ [bèné] n. 7/6-10 clavicule
bɛabɛa /bɛ̀àbɛ̀à/ [bɛ̀àbɛ̀à] n. 7/8 qui dure longtemps
bɛabɛa /bɛ̀àbɛ̀à/ [bɛ̀àbɛ̀à] adv. longtemps
bɛɛ /bɛ́ɛ̀/ [bɛ̂:] pro.emp. quant à eux (c.2,2a)
bɛh /bɛ̂h/ [bɛ̂h] n. 7/6-10 gifle
bɛh /bɛ̂h/ [bɛ̂h] n. 7/8 esp. de plantain
bɛl /bɛ̌l/ [bɛ̌l] n. tout ce qui est en fer et est aiguisé
bɛl /bɛ́l/ [bɛ́l] n. 7/8 esp. d'arbre
bɛl e zwɨɨ /bɛ̌l è zwɨ́ɨ̀/ [bɛ̌l è zʏ̂:] lct. tout ce qui est forgé
bɛl-bɛl /bɛ̀l-bɛ̀l/ [bɛ̀lbɛ̀l] id. large et spacieux
bɛlo /bɛ̀lô/ [bɛ̀lô] n. 2 tes femmes
bɛmɨ /bɛ̀mɨ̂/ [bɛ̀mɪ̂] id. blanc
bɛn /bɛ́n/ [bɛ́n] n. 7/8 gage
bɛn /bɛ́n/ [bɛ́n] n. 7/8 famille
bi // [] pro. ils/elles ont
bi /bî, bì, bîʼ/ [bî, bì, bîʔ] dém. ces (c.8)
bi // [] def. art.rel.(position médiane) (c.8)
bia /bíà/ [bíà] n. 7/8 bière
Bibehe n.prop. clan
bibyɛh /bíbyɛ̂h/ [bíbjɛ̂h] adj. tous (c.8)
bie /bíé/ [bíé] n. 7/8 vauture
bih /bíh/ [bíh] pro.p. à nous (excl) (c.8); nos (c.8)
bih boo nɔɔ /bíh bòò nɔ́ɔ́/ [bíh bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8) 2à eux et à nous (excl.) (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8) 3à lui/elle et à moi (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8) 4à lui/elle et à nous (excl.) (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8)
bih-bih /bîh-bîh/ [bîhbîh] id. douleurs aigues