Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


biha /bíhǎ/ [bíhǎ] dém. ces autres (c.8)
bihbe /bíhbé/ [bíhəbé] n. 1 patience
bii /bíì/ [bî:] n. 7/10 1quartier 2temps
bii kʉʼ /bíǐ kʉ̌ʼ/ [bíǐ kʊ̌ʔ] lct. soir
bii-biŋi /bìí-bìŋî/ [bǐ:bìŋî] id. battements
bile /bìlè/ [bìlè] n. 7/8 gourdin
bim /bím/ [bím] n. 7/6 quantité
bin /bín/ [bín] pro.p. à vous (c.8); vos (c.8)
bin boo nɔɔ /bín bòò nɔ́ɔ́/ [bín bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à toi (c.8); à vous (c.8); vos (c.8) 2à eux et à vous (c.8); à vous (c.8); vos (c.8) 3à lui/elle et à toi (c.8); à vous (c.8); vos (c.8) 4à lui/elle et à vous (c.8); à vous (c.8); vos (c.8)
bina /bíná/ [bíná] pro.p. à nous (incl) (c. 8); nos (incl) (c.8)
bina boo nɔɔ /bíná bòò nɔ́ɔ́/ [bíná bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à nous (incl) (c.8); à nous (incl) (c.8); nos (incl) (c.8) 2à elle/lui et à nous (incl) (c.8); à nous (incl) (c.8); nos (incl) (c.8)
bisim /bísìm/ [bísìm] n. 1/2 cuvette; bassin
/bɨ́/ [bɪ́] n. 7/6-10 trou
/bɨ́ bɨ̀/ [bɪ́ bɪ̀] conn. de (c.8)
/bɨ́/ [bɪ́] pro. ils/elles (c.2,2a) ont
bɨba /bɨ̀bá/ [bɪ̀bá] num.card deux (c.8)
bɨbaa bɨ embɨa /bɨ̀bàà bɨ́ émbɨ̀à/ [bɪ̀bà: bɪ́ émbɪ̀à] lct. énumération des bienfait
bɨbɛh /bɨ́bɛ̂h/ [bɪ́bɛ̂h] adj. tous (c.2,2a)
bɨbɛh é modia /bɨ́bɛ̂h é mòdìà/ [bɪ́bɛ̂h é mòdìà] lct. devant tous
bɨbɨʼ /bɨ̀bɨ̌ʼ/ [bɪ̀bɪ̌ʔ] n. 8 lèvres
bɨbɨʼ bɨ nʉm /bɨbɨʼ bɨ nʉm/ [bɨbɨʔ bɨ nʊm] lct. lèvres
bɨbla /bɨ̂blà/ [bɪ̂bəlà] n. 7/8 mauvais (en comportement)
bɨbla mʉr /bɨ́blà mʉ̂r/ [bɪ́bəlà mʊ̂ɾ] lct. mauvaise personne
bɨbuʼa /bɨ̀búʼà/ [bɪ̀búʔà] n. 8 rapports fuax; accusations fausses
bɨduo /bɨ̀dúó/ [bɪ̀dúó] adj. chauds (c.8)