Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


bɨdwan /bɨ̀dwán/ [bɪ̀dʋán] adj. nouveaux (c.8)
bɨdwinɨ /bɨ̀dwínɨ́/ [bɪ̀dýnɪ́] adj. foncés; noirs (c.8)
bɨfih /bɨ̀fîh/ [bɪ̀fîh] adj. différents; autres (c.8)
bɨfuuba /bɨ̀fúúbá/ [bɪ̀fú:bá] n. 8 hasard
bɨgbaa /bɨ̀gbáá/ [bɪ̀gbá:] n. 8 cuivre
bɨgbaa molele /bɨ̀gbáá mólèlè/ [bɪ̀gbá: mólèlè] lct. bronze
bɨgublo /bɨ̀gúbló/ [bɪ̀gúbəló] adj. courts (c.8)
bɨgumo bɨgumo /bɨ̀gúmò bɨ̀gúmò/ [bɪ̀gúmò bɪ̀gúmò] lct. partout
bɨgwɨe /gwɨ́é/ [gʏ́é] n. 8 mur; en maturité
bɨh /bɨ̌h/ [bɪ̌h] pro. nous (excl.)
bɨh /bɨ́h/ [bɪ́h] pro.p. à nous (excl) (c.2,2a); nos (excl) (c.2,2a)
bɨh /bɨ̂h/ [bɪ̂h] n. 7/6-10 quelque chose crue; chose encore fraîche
bɨh boo nɔɔ /bɨ́h bòò nɔ́ɔ́/ [bɪ́h bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.2,2a); à nous (excl) (c.2,2a); nos (excl) (c.2,2a) 2à eux et à nous (excl.) (c.2,2a); à nous (excl) (c.2,2a); nos (excl) (c.2,2a) 3à elle/lui et à nous (excl.) (c.2,2a); à nous (excl) (c.2,2a); nos (excl) (c.2,2a) 4à elle/lui et à moi (c.2,2a); à nous (excl) (c.2,2a); nos (excl) (c.2,2a)
bɨh bʉr o tɨ /bɨ̌h bʉ̀r ò tɨ̌/ [bɪ̌h bʊ̀ɾ ò tɪ̂] lct. nous-mêmes
bɨh e boo nɔɔ /bɨ̌h è bòò nɔ́ɔ́/ [bɪ̀h ê bò: nɔ́:] lct. 1eux et moi, nous (excl.) 2eux et nous (excl.), nous
bɨh e nɔɔ /bɨ̌h è nɔ́ɔ́/ [bɪ̀h ê nɔ́:] lct. lui/elle et moi
bɨh ome /bɨ̌h òmé/ [bɪ̀h ômé] lct. nous seuls
bɨha /bɨ́hǎ/ [bɪ́hǎ] dém. ces autres (c.2,2a)
bɨjʉʉ /bɨ̀jʉ́ʉ́/ [bɪ̀ɟʊ́:] n. 8 jeux
bɨjʉʉlʉ /bɨ̀jʉ́ʉ̀lʉ́/ [bɪ̀ɟʊ̂:lʊ́] n. 8 vomissements
bɨka bɨ gwɨe /bɨ̀ká bɨ́ gwɨ́é/ [bɪ̀ká bɪ́ gʏ́é] lct. légumes
bɨka e bɨlɨ /bɨ̀ká è bɨ̀lɨ́/ [bɪ̀ká è bɪ̀lɪ́] lct. médicine traditionnelle
bɨka ndɨ abe e mpi ɨ /bɨ̀ká ndɨ́ àbè è mpì ɨ̌/ [bɪ̀ká ndɪ́ àbè: mpì ɪ̌] lct. mauvaises herbes; ivraie
bɨkaŋa motɔɔ /bɨ̀kàŋá mótɔ́ɔ̀/ [bɪ̀kàŋá mótɔ̂:] lct. numéraux; chiffres
bɨkpɛɛkpɛɛ /bɨ̀kpɛ̀ɛ̀kpɛ́ɛ̀/ [bɪ̀kpɛ̀:kpɛ̂:] n. 8 colère