Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


bɨkǔl /bɨ̀kǔl/ [bɪ̀kǔl] n. 8 provisions
bɨkul e bɨloo /bɨ̀kûl è bɨ̀lòò/ [bɪ̀kûl è bɪ̀lò:] lct. autres tribus
bɨkul e bɨloo e baaloo /bɨ̀kûl è bɨ̀lòò è bàálòò/ [bɪ̀kûl è bɪ̀lò: è bǎ:lò:] lct. peuples étrangers
bɨkʉʉŋʉ /bɨ̀kʉ́ʉ́ŋʉ́/ [bɪ̀kʊ́:ŋʊ́] n. 8 déception; fraude
bɨʼ /bɨ́ʼ/ [bɪ́ʔ] n. 1/2 fossé
bɨʼlɨ /bɨ́ʼlɨ́/ [bɪ́ʔlɪ́] n. bruit nuisible
bɨʼrɨ /bɨ́ʼrɨ́/ [bɪ́ʔəɾɪ́] id. mort
bɨl-bɨl /bɨ̀l-bɨ̀l/ [bɪ̀lbɪ̀l] id. chaud
bɨlɛl /bɨ̀lɛ̂l/ [bɪ̀lɛ̂l] num.card trois (c.8)
bɨlga /bɨ̀lgà/ [bɪ̀lgà] n. 7/8 compléments (pour la viande ou le poisson)
bɨliʼ /bɨ̀líʼ/ [bɪ̀líʔ] n. 8 héritage
bɨlœʼ /bɨ̀lœ̌ʼ/ [bɪ̀lœ̌ʔ] n. 8 saleté
bɨloo /bɨ̀lòò/ [bɪ̀lò:] n. 8 peuples éloignés; ethnies
bɨlwib bɨ fulʉs /bɨ̀lwǐb bɨ́ fùlʉ̂s/ [bɪ̀ly̌b bɪ́ fùlʊ̂s] lct. paroles choquantes
bɨlwib bɨlwib /bɨ̀lwǐb bɨ̀lwǐb/ [bɪ̀ly̌b bɪ̀ly̌b] lct. communications différentes
bɨm /bɨ́m/ [bɪ́m] n. 7/8 esp. de perdrix
bɨm /bɨ̀m/ [bɪ̀m] n. 7/6-10 cuillère
bɨmala /bɨ̀màlá/ [bɪ̀màlá] n. 8 fornication
bɨmala e mɨfyɛba /bɨ̀màlá è mɨ̀fyɛ̀bà/ [bɪ̀màlá è mɪ̀fjɛ̀bà] lct. impureté
bɨmala zam e l'ekomo /bɨ̀màlá zàm è l'èkòmò/ [bɪ̀màlá zàm è lèkòmò] lct. débauche; dérèglement
bɨmpa /bɨ̀mpâ/ [bɪ̀mpâ] adj. vrais; véritables (c.8)
bɨmpwar /bɨ̀mpwár/ [bɪ̀mpʋɔ́ɾ] adj. mêmes (c.8)
bɨmya /bɨ̀myâ/ [bɪ̀mjâ] adj. anciens (c.8)
bɨn /bɨ̌n/ [bɪ̌n] pro. vous
bɨn /bɨ́n/ [bɪ́n] pro.p. à vous (c.2,2a); vos (c.2,2a)