Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

b


bɨntɨɛ /bɨ̀ntɨ́ɛ́/ [bɪ̀ntɪ́ɛ́] adj. combien? (c.8)
bɨpapa /bɨ̀pàpâ/ [bɪ̀pàpâ] n. 8 écailles
bɨpɨna /bɨ̀pɨ́ná/ [bɪ̀pɪ́ná] n. 8 légumes
bɨpɨpɨm bɨ dɔm /bɨ̀pɨ̀pɨ̀m bɨ̀ dɔ̂m/ [bɪ̀pɪ̀pɪ̀m bɪ̀ dɔ̂m] lct. forteresses
bɨpumo /bɨ̀púmó/ [bɪ̀púmó] adj. blancs (c.8)
bɨr /bɨ̀r/ [bɪ̀ɾ] n. 7/6-10 poitrine
bɨsa bɨ apum /bɨ̀sá bɨ́ ápùm/ [bɪ̀sá bjá:pùm] lct. chose occulte (de la nuit)
bɨsa bɨ mpoʼo /bɨ̀sá bɨ́ mpóʼò/ [bɪ̀sá bɪ́ mpóʔò] lct. la vie d'un clan ou famille
bɨsa mobo /bɨ̀sá móbô/ [bɪ̀sá móbô] lct. argent
bɨsiʼe /bɨ̀síʼé/ [bɪ̀síʔé] n. 8 excréments
bɨsiʼe e bɨsiʼe /bɨ̀síʼé è bɨ̀síʼé/ [bɪ̀síʔé è bɪ̀síʔé] lct. excréments partout
bɨsyɛɛla ndɨ entaa motie e /bɨ̀syɛ́ɛ́lá ndɨ́ èntàà mótìé é/ [bɪ̀sjɛ́:lá ndɪ́ èntà: mótìé:] lct. injustice
bɨtala /bɨ̀tálá/ [bɪ̀tálá] adj. froids (c.8)
bɨteŋteŋ /bɨ̀tèŋtêŋ/ [bɪ̀tèŋtêŋ] n. 8 jeudi
bɨtɛn /bɨ̀tɛ̂n/ [bɪ̀tɛ̂n] num.card cinq (c.8)
bɨtia /bɨ̀tíá/ [bɪ̀tíá] adj. petits (c.8)
bɨtiʼ bɨnɨnɨ /bɨ̀tìʼ bɨ́nɨ́nɨ́/ [bɪ̀tìʔ bɪ́nɪ́nɪ́] lct. la vie de luxe
bɨtwaʼa /bɨ̀twáʼá/ [bɪ̀tʋáʔá] adj. minces (c.8)
ble /blê/ [blê] n. 7/8 blé
bler /blêr/ [blêɾ] n. 7/8 pain
bo // [] pro.p. à toi (c.2,2a); tes (c.2,2a)
bobie /bòbìé/, /bòbíé/ [bòbìé] n. 1/2 esp. de plantain
bodime /bòdìmé/ [bòdìmé] n. 7/8 éclatant
bœh /bœ́h/ [bœ́h] n. 7/6-10 mare d'eau; lac
boho /bòhó/ [bòhó] n. 7/10 semence