Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

d


dia /dìà/ [dìà] n. 7/8 1place; poste 2durée
dia /díà/ [díà] n. 7 cher
dia jwɨh /díǎ jwɨ́h/ [díǎ ɟʏ́h] lct. sans occupation; en chomâge
dia nkehe /dìà nkéhè/ [dìà ŋkéhè] lct. vigile
dia olʉa /dìà ólʉ̀á/ [dìà ólʊ̀á] lct. condition d'esclavage
dia otî /dìà ótî/ [dìà ótî] lct. condition de liberté
dia pili /dìǎ pìlî/ [dìǎ pìlî] lct. condition de liberté
dia taʼa /dìǎ táʼá/, /bìdìà bí táʼá/ [dìǎ táʔá] lct. throne
diakɔn /dìâkɔ̀n/ [dìâkɔ̀n] n. 1/2 diacre
diba /dìbà/ [dìbà] n. 7/8 clé
dibe /díbé/ [díbé] n. 7/6-10 marigot
díbe /díbè/ [díbè] n. 7 vol
dibe kʉ /díbé kʉ́/ [díbé kʊ́] lct. en amont
dibe tie /díbé tìè/ [díbé tìè] lct. en aval
dibla /dìblá/ [dìbəlá] n. 7/8 battant
didiʼ /dìdìʼ/ [dìdìʔ] n. 7/8 sueur
die /díè/ [díè] n. 5/6 nom
die /dìé/ [dìé] id. assis en majesté
dih /dîh/ [dîh] 1n. 5/6 œil; yeux 2n. devant
dii /dìì/ [dì:] n. 7 qui exite la convoitise
dikas /dìkâs/ [dìkâs] n. pickax
diʼ /dǐʼ/ [dǐʔ] n. 7/6-10 forêt
diʼe mbɨmbɨa /dìʼé mbɨ̌mbɨ̀á/ [dìʔé mbɪ̌mbɪ̀á] lct. adieu
diʼla /díʼlá/ [díʔlá] n. 7/8 brûlé
dila /dìlà/ [dìlà] n. 7/8 remplacement; remplaçant