Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

d


dolo /dólò/ [dólò] n. 5/6 cinq francs
dolo e nkoʼo /dóló é nkoʼó/ [dóló é ŋkòʔó] lct. bouture de canne à sucre
domo /dòmò/ [dòmò] n. 5/6 derrière la maison
domo /dómó/ [dómó] n. 5/6 paquet
doo /dóò/ [dô:] n. 5/6 cordon ombilical
dor /dòr/ [dòɾ] n. 5/6 même age
dɔb /dɔ̀b/ [dɔ̀b] n. 5/6 arbre (esp.)
dɔbra /dɔ̂brà/ [dɔ̂bɾà] n. 1/2 docteur
dɔʼ /dɔ̂ʼ/ [dɔ̂ʔ] n. 5/6 nid
dɔm /dɔ̂m/ [dɔ̂m] n. 5/6 1guerre 2dangéreux
dɔm /dɔ̀m/ [dɔ̀m] n. 6 guerres
dɔnwa /dɔ́nwá/ [dɔ́nʋá] n. 5 renouvellement
dɔɔ /dɔ̀ɔ́/ [dɔ̌:] n. 1 droit de consommer
dududu /dùdúdú/ [dùdúdú] id. solide et bien musclé
dudumo n. trapu
duduo /dúdúó/ [dúdúó] n. 7/8 tourterelle
duʼ /dúʼ/ [dúʔ] n. 7/8 latrines
duʼ /dùʼ/ [dùʔ] n. 5/6 esp. d'oiseau
duʼbo /dúʼbó/ [dúʔbó] n. 5 ombre
duʼo /dùʼó/ [dùʔó] n. 7/8 lutte
duʼo /dùʼó/ [dùʔó] n. 7 1lutte 2remède pour faire un lutteur
dumo /dùmó/ [dùmó] n. 5/6 azobé (Cylicodicus gabunensis)
dumo /dùmó/ [dùmó] n. février
dúmó /dúmó/ [dúmó] n. 5/6 fromager
dumodumo /dùmòdùmò/ [dùmòdùmò] n. 7/8 trapu