Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

d


duo /dùó/ [dùó] n. 7/8 lit
duo /dúó/ [dúó] adj. 1chaud (c.1,1a,3,7) 2chauds (c.10)
duo /dúò/ [dúò] n. 5/6 toucan noir
duò /dùò/ [dùò] n. 7 aire de jeux ou de travail
duò dɔm /dùò dɔ̂m/ [dùò dɔ̂m] lct. champ de bataille
duò zɔɔ /dùò zɔ́ɔ̀/ [dùò zɔ̂:] lct. aire pour la danse
dur /dùr/ [dùɾ] n. 7/8 habit long
duro /dùró/ [dùɾó] n. 5/6 foyer
duro e molul /dùrò è mólûl/ [dùɾò è mólûl] lct. fournaise
duu /dùú/ [dǔ:] n. 7/8 bruit
duu /dúù/ [dû:] n. 7 1renommé 2respect; honneur
duu /dúú/ [dú:] n. 5/6 troupeau d'oiseaux
duulʉ /dúùlʉ̀/ [dû:lʊ̀] n. 7/8 fumée
/dʉ̂/ [dʊ̂] n. 5/6 nez
dʉ̀ /dʉ̀/ [dʊ̀] n. 7/6 cuisse
dʉm /dʉ̀m/ [dʊ̀m] n. 5/6 soins médical
dʉʉ /dʉ́ʉ̀/ [dʊ́ʊ̀] n. 5 partie qui déborde
dʉʉ /dʉ́ʉ̀/ [dʊ́ʊ̀] n. 5/6 dose
dwab /dwǎb/ [dʋǎb] n. 7/8 civette (Viverra civetta)
dwal /dwâl/ [dʋâl] n. 5/6 nuque
dwǎl /dwǎl/ [dʋǎl] n. 5/6 furoncle
dwan /dwán/ [dʋán] adj. 1nouveau (c.1,1a,3,7) 2nouveaux (c.10)
dwaŋ /dwâŋ/ [dʋâŋ] n. 7/8 guib (Tragelaphus scriptus)
dwara /dwárà/ [dʋáɾà] n. 7/8 bois à chauffer
dwe /dwê/ [dɥê] n. 7 clairière