Parcourir l'Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

d


dweh /dwéh/ [dɥéh] n. 7/8 soif
dwehe /dwèhé/ [dɥèhé] n. 7/8 os
dwehe /dwéhé/ [dɥéhé] n. 7/8 1saison chaude 2soleil
dwehe /dwéhé/ [dɥéhé] n. 7 janvier
dweʼle /dwèʼlè/ [dɥèʔəlè] 1n. 7/8 image; filme 2n. signe
dweʼle nkul /dwèʼlè nkûl/ [dɥèʔəlè ŋkûl] lct. signe
dwel /dwêl/ [dɥêl] n. 7/8 sifflement
dwidwan /dwídwân/ [dýdɥân] n. 7/8 chose qui est toute neuve
dwidwe /dwídwé/ [dýdɥé] n. 7/8 fagots secs
dwidwin /dwîdwîn/ [dŷdŷn] n. 7/8 foncé
dwidwin /dwídwîn/ [dŷdŷn] n. 1/2 qqn foncé
dwie /dwìè/ [dỳè] id. amer
dwih /dwìh/ [dỳh] n. 7/8 écorce
dwiii /dwííí/ [dý:] id. avec assiduité
dwime /dwímè/ [dýmè] n. 7/8 grand pangolin (Manis giganta)
dwin /dwîn/ [dŷn] n. 7/8 chose ou personne noire
dwine /dwìné/ [dỳné] n. 7/8 nuage
dwinɨ /dwínɨ́/ [dýnɪ́] adj. 1foncé (c.1,1a,3,7); noir (c.1,1a,3,7) 2foncés (c.10); noirs (c.10)
dwirɨ /dwìrɨ̂/ [dỳɾɪ̂] id. avec précipitation
dwɨa /dwɨ́á/ [dʏ́á] n. 5/6 taro
dwɨnʉʉ /dwɨ́nʉ́ʉ́/ [dʏ́nʊ́:] n. 7/8 potto de Bosman (Perodicticus potto)
dwo /dwô/ [dʋô] n. 7/8 sommeil
dwo /dwò/ [dʋò] n. 7/8 rire
dwo /dwǒ/ [dʋǒ] n. 7/8 champignon
dwoʼo /dwòʼò/ [dʋòʔò] n. 7/8 poison