Browse Badweʼe


e


ebœm /èbœ̂m/ [èbœ̂m] inf. emporter une femme en mariage; rentrer avec une femme qu'on vient d'épouser
ebœœ /èbœ́œ̀/ [èbœ́œ̀] inf. mettre les démons dans qqn
ebœr /èbœ̂r/ [èbœ̂ɾ] inf. habiller qqn
eboho /èbòhò/ [èbòhò] inf. 1crier par douleur (dit des animaux); bramer; hurler 2crier
eboʼ /èbǒʼ/ [èbǒʔ] n. 5/6 melon
eboʼlo /èbòʼlò/ [èbòʔəlò] inf. rendre témoignage
eboʼo /èbòʼò/ [èbòʔò] inf. extraire en taillant
eboʼo /èbòʼò/ [èbòʔò] n. 5/6 embuscade
ebol /èbòl/ [èbòl] inf. rendre pourri; faire pourrir
ebôl /èbôl/ [èbôl] inf. guetter; convoiter; provoquer
ebom /èbôm/ [èbôm] n. 5/6 vente; achat
ebomlo /èbòmlò/ [èbòməlò] inf. clouer; marteler
ebomlo /èbômlò/ [èbôməlò] inf. aboyer
ebomo /èbòmò/ [èbòmò] inf. jouer un instrument musical
ebona /èbònà/ [èbònà] n. 5/6 sève
ebono /èbónò/ [èbónò] inf. attendre
ebono /èbónò/ [èbónò] inf.adv. attendant
ebòno /èbònò/ [èbònò] inf. créer; fonder
ebòno dɔm /èbònò dɔ̂m/ [èbònò dɔ̂m] lct. se préparer pour le combat
eboo /èbóó/ [èbó:] n. 5/6 genou
eboolo /èbóóló/ [èbó:ló] n. 5/6 oreiller
ebor /èbòr/ [èbòɾ] n. 5/6 maladie de la peau
ebor /èbòr/ [èbòɾ] inf. mouiller
ebor /èbór/ [èbóɾ] n. 5/6 taille
ebɔa /èbɔ́à/ [èbɔ́à] inf. s'ouvrir