Parcourir l'Badweʼe


e


ebɔʼ /èbɔ̌ʼ/ [èbɔ̌ʔ] n. 5/6 pierre d'achoppement
ebɔʼa /èbɔ́ʼà/ [èbɔ́ʔà] inf. 1séparer 2s'écarter
ebɔʼa monkɔm /èbɔ́ʼà mónkɔ̀m/ [èbɔ́ʔà móŋkɔ̀m] lct. faire les divisions; faire les factions
ebɔm /èbɔ́m/ [èbɔ́m] n. 5/6 planche
ebɔma /èbɔ̀mà/ [èbɔ̀mà] inf. 1suivre 2rencontrer
ebɔma-emin /èbɔ̀máèmîn/ [èbɔ̀máèmîn] n. 5/6 guêpe maçon
ebɔna /èbɔ́nǎ/ [èbɔ́nǎ] n. 5/6 esp. de poisson
ebɔɔ /èbɔ̀ɔ̀/ [èbɔ̀:] n. 5/6 loutre (Aonyx inungis ou Lutra maculicollis)
ebubo /èbùbò/ [èbùbò] inf. griller
ebubo /èbùbò/ [èbùbò] inf. braiser
ebubro /èbûbrò/ [èbûbɾò] inf. 1s'aplatir sur quelque chose 2faire l'amour
ebuho /èbúhò/ [èbúhò] n. 5/6 branche
ebuʼ /èbúʼ/ [èbúʔ] n. 5/6 essoufflement
ebuʼba /èbùʼbà/ [èbùʔəbà] inf. s'épanouir; prospérer
ebuʼla /èbûʼlà/ [èbûʔəlà] inf. croire; espérer
ebuʼo /èbúʼò/ [èbúʔò] inf. casser; briser
ebuʼo /èbùʼò/ [èbùʔò] inf. rester après
ebuʼo kubo /èbúʼǒ kùbó/ [èbúʔǒ kùbó] lct. faire un mouvement dans la danse
ebuʼo mʉr lɔb /èbúʼò mʉ̂r lɔ̌b/ [èbúʔò mʊ̂ɾ lɔ̌b] lct. accuser faussement
ebul /èbùl/ [èbùl] inf. rendre nombreux
ebul /èbǔl/, /èbùl/ [èbǔl, èbùl] inf.adv. beaucoup
ebula /èbúlà/ [èbúlà] inf. rentrer
ebula /èbúlǎ/ [èbúlǎ] inf.adv. agissant contrairement aux attentes
ebula é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /èbúlà é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [èbúlà é gœ́ʔəɾá-gœ́ʔəɾá è mòcjɛ̀ʼ mò ɲʊ̂l] lct. rentrer attristé
ebula e l'esaa é koo /èbúlà è l'èsáá é kòò/ [èbúlà è lèsá: é kò:] lct. rentrer victorieux