Parcourir l'Badweʼe


e


ebum /èbùm/ [èbùm] n. 5/6 grossesse
ebuma /èbùmà/ [èbùmà] inf. prendre feu
ebuma e /èbùmà è/ [èbùmà è] lct. aller en vitesse (par précipitation)
ebuo /èbùò/ [èbùò] 1Inf.état être beaucoup 2inf. devenir nombreux; devenir beaucoup
ebur /bùr/ [bùɾ] n. 5/6 champ laissé en jachère
ebur /èbûr/ [èbûɾ] inf. 1couvrir 2mettre en sens renversé 3battre
ebur nye é bene /èbûr nyé é bènè/ [èbûɾ ɲé: bènè] lct. donner la question par le fouet
ebura /èbúrà/ [èbúɾà] inf. mourir à cause de quelque chose
ebura /èbúrá/ [èbúɾá] n. 5/6 patate douce
eburbo /èbúrbò/ [èbúɾbò] inf. couver
ebuulo /èbúùlò/ [èbû:lò] inf. renvoyer; rembourser; rendre
ebuulo ba leme /èbúùlò bá lémè/ [èbû:lò bá lémè] lct. se rassasier un peu
ebuulo ntuʼo /èbúùlò ntúʼó/ [èbû:lò ntúʔó] lct. aller au sens contraire
ebuuro /èbúùrò/ [èbû:ɾò] inf. couvrir
ebʉ /èbʉ̂/ [èbʊ̂] inf. fendre
ebʉ /èbʉ̌/ [èbʊ̌] n. 5/6 1feuille de raphia 2natte d'une toit
ebʉ bɨyaŋa /èbʉ̂ bɨ́yáŋá/ [èbʊ̂ bɪ́jáŋá] lct. crier par joie
ebʉ modwe /èbʉ̂ módwê/ [èbʊ̂ módɥê] lct. se lamenter
ebʉbol /èbʉ́bǒl/ [èbʊ́bǒl] n. 5/6 fontanelle
ebʉbʉ /èbʉ́bʉ̂/ [èbʊ́bʊ̂] n. 5/6 araignée
ebʉʼ /èbʉ̂ʼ/ [èbʊ̂ʔ] n. 5/6 célébration
ebʉ̀ʼ /èbʉ̀ʼ/ [èbʊ̀ʔ] n. 5/6 taille; reins; hanches
ebʉl /èbʉ̂l/ [èbʊ̂l] inf. se casser; se fendre
ebʉl e /èbʉ̂l è/ [èbʊ̂l è] lct. être amoureux de
ebʉm /èbʉ̂m/ [èbʊ̂m] n. 5/6 berge