Parcourir l'Badweʼe


e


ebʉm /èbʉ̂m/ [èbʊ̂m] n. 5/6 tas de terre où il y avait un enterrement
ebʉmra /èbʉ̀mrà/ [èbʊ̀məɾà] inf. entourer; encercler
ebʉo /èbʉ̀ó/ [èbʊ̀ó] n. 5/6 articulation
ebʉo /èbʉ̀ò/ [èbʊ̀ò] inf. nouer; relier
ebwaale /èbwáàlè/ [èbʋâ:lè] inf. guetter; traquer
ebwaʼ /èbwàʼ/ [èbʋàʔ] 1inf. devenir grand; grandir 2Inf.état être grand
ebwaʼ e /èbwàʼ è/ [èbʋàʔ è] lct. faire fortune de
ebwal /èbwàl/ [èbʋàl] inf. danser
ebwal ebʉʼ /èbwàl ébʉ̂ʼ/ [èbʋàl ébʊ̂ʔ] lct. fêter; célébrer une fête
ebwam /èbwâm/ [èbʋâm] inf. acheter
ebwam /èbwâm/ [èbʋâm] inf. aller en mariage
ebwam e /èbwâm è/ [èbʋâm è] lct. acheter de qqn
ebwar /èbwâr/ [èbʋâɾ] inf. porter (habit)
ebwiʼ /bwìʼ/ [bỳʔ] inf. 1employer en faisant les économies 2se passer de faire
ebwiʼ /èbwîʼ/ [èbŷʔ] inf. être cassé
ebwil /èbwìl/ [èbỳl] inf. multiplier
ebwɨh /èbwɨ̌h/ [èbʏ̌h] n. 5 saleté dans l'eau
ebwɨhla /èbwɨ̀hlà/ [èbʏ̀hlà] inf. crier en agonie
ebya /èbyá/ [èbjá] n. 5 fait de mettre au monde; fait d'engendrer; fait d'enfanter; naissance
ebya /èbyà/ [èbjà] n. 5/6 jeu au hazard
ebya /èbyâ/ [èbjâ] inf. enfanter; engendrer
ebyah /èbyàh/ [èbjàh] Inf.état être acide
ebyaʼ /èbyàʼ/ [èbjàʔ] inf. devenir coupable
ebyamle /èbyàmlè/ [èbjàməlè] inf. enquêter
ebye /èbyê/ [èbjê] n. 5/6 chat doré (Profelis aurata ou Felis aurata)