Parcourir l'Badweʼe


e


ebyɛbla /èbyɛ̂blà/ [èbjɛ̂bəlà] inf. clignoter
ebyɛɛre /èbyɛ̀ɛ̀rè/ [èbjɛ̀:ɾè] inf. soulever contre la poitrine
ebyɛʼ /èbyɛ̂ʼ/ [èbjɛ̂ʔ] n. 5/6 épaule
ebyɛʼ /èbyɛ̂ʼ/ [èbjɛ̂ʔ] inf. pousser
ebyɛl /èbyɛ̂l/ [èbjɛ̂l] inf. naître
ebyɛl /èbyɛ́l/ [èbjɛ́l] n. 5/6 naissance
ebyɛl /èbyɛ̂l/ [èbjɛ̂l] inf. aider à enfanter
ebyɛl /èbyɛ̂l/ [èbjɛ̂l] n. 5 parenté
ecab /ècâb/ [ècâb] inf. 1piétiner en désordre; tâtonner 2parler sans précision
ecel /ècêl/ [ècêl] n. 5/6 voix; accent
eceme /ècémè/ [ècémè] inf. crier en détresse
ecemle /ècêmlè/ [ècêməlè] inf. annoncer
ecen /ècèn/ [ècèn] inf. envoyer
ecen mih é sa yoonkan /ècèn mîh é sá yóònkán/ [ècèn mîh é sá jô:ŋkán] lct. convoiter
ecen mpaŋla /ècèn mpáŋlà/ [ècèn mpáŋəlà] lct. annoncer nouvelle
ecen mʉr é motɨʼla /ècèn mʉ̂r é mòtɨ̀ʼlà/ [ècèn mʊ̂ɾ é mòtɪ̀ʔlà] lct. réduire à la pauvreté; réduire à l'impuissance
ecene /ècéné/ [ècéné] n. 5/6 Céphalophe bai (à dos noir) (Cephalophus dorsalis)
ecene /ècénè/ [ècénè] inf. changer
ecene nʉm /ècéně nʉ̀m/ [ècéně nʊ̀m] lct. changer son avis exprimé
eceŋle /ècéŋlè/ [ècéŋəlè] inf. incliner
ecɛma /ècɛ̀mà/ [ècɛ̀mà] inf. se disperser ou se séparer des autres à cause d'une force appliqué sur les autres
ecɛra /ècɛ̀rà/ [ècɛ̀ɾà] Inf.état être loin de; s'éloigner de
ecɛra e /ècɛ̀rà è/ [ècɛ̀ɾà è] lct. être loin de
ecɨ /ècɨ́/ [ècɪ́] n. 5/6 œuf
ecɨ /ècɨ̀/ [ècɪ̀] inf. parler