Parcourir l'Badweʼe


e


ecɨa /ècɨ́à/ [ècɪ́à] inf. éviter
ecɨl /ècɨ̂l/ [ècɪ̂l] inf. instruire
ecɨma /ècɨ̀mà/ [ècɪ̀mà] inf. graver
ecɨŋ /ècɨ̂ŋ/ [ècɪ̂ŋ] inf. éviter
ecwɨa /ècwɨ́à/ [ècʏ́à] (ebam) inf. prendre soin de; être charitable envers
ecwɨa e /ècwɨ́à è/ [ècʏ́à è] lct. manifester la charité envers; être bienveillant envers
ecwɨh /ècwɨ̀h/ [ècʏ̀h] inf. castrer
ecwɨɨ /ècwɨ̀ɨ̀/ [ècʏ̀:] inf. passer
ecwɨɨ /ècwɨ̀ɨ̀/ [ècʏ̀:] inf. raser la tête
ecwɨɨ é /ècwɨ̀ɨ̀ é/ [ècʏ̀: é] lct. à travers
ecwɨʼ /ècwɨ̂ʼ/ [ècʏ̂ʔ] n. 5/6 colline; montagne
ecyaʼ /ècyàʼ/ [ècjàʔ] inf. allumer une flamme
ecyam /ècyàm/ [ècjàm] inf. effacer
ecyam ekaʼ /ècyàm ékàʼ/ [ècjàm ékàʔ] inf. déjeuner
ecye /ècyê/ [ècjê] inf. créer
ecyeble /ècyéblè/ [ècjébəlè] Inf.état être sage; être intelligent
ecyeble /ècyêblè/ [ècjêbəlè] n. 5/6 sagesse; intelligence
ecyèble /ècyèblè/ [ècjèbəlè] inf. se pendre
ecyèble mʉr é twii /ècyèblè mʉ̂r é twíí/ [ècjèbəlè mʊ̂ɾ é tý:] lct. s'accrocher au cou
ecyeʼ /ècyèʼ/ [ècjèʔ] inf. rendre mou; rendre faible
ecyeʼle /ècyêʼlè/ [ècjêʔəlè] inf. faire un vacarme
ecyel /ècyêl/ [ècjêl] inf. 1mettre en place; établir; placer 2arrêter
ecyèl /ècyèl/ [ècjèl] inf. 1accrocher 2suspendre
ecyèl leme kʉ /ècyěl lémé kʉ́/ [ècjěl lémé kʊ́] lct. être troublé
ecyɛb /ècyɛ̂b/ [ècjɛ̂b] inf. 1se tenir debout 2s’arrêter