Parcourir l'Badweʼe


e


etulo /ètùlò/ [ètùlò] inf. tracer
etumo /ètùmò/ [ètùmò] inf. allumer
etumo /ètúmò/ [ètúmò] inf. tourner contre
etumo koo e /ètúmǒ kòò è/ [ètúmǒ kò: è] lct. se détourner de
etuno /ètúnò/ [ètúnò] inf. annoncer
etuŋlo /ètùŋlò/ [ètùŋəlò] inf. raccourcir
etuo /ètúò/ [ètúò] inf. cueillir; récolter (feuilles)
eturo /ètùrò/ [ètùɾò] inf. 1pincer 2masser
etʉʼla /ètʉ̂ʼlà/ [ètʊ̂ʔəlà] inf. ramasser avec peine un peu ici et là; glaner
etʉʼra /ètʉ̀ʼrà/ [ètʊ̀ʔəɾà] inf. murmurer
etʉl /ètʉ̂l/ [ètʊ̂l] inf. éclater
etʉm /ètʉ́m/ [ètʊ́m] n. 5/6 cadeau; colis
etʉm /ètʉ̂m/ [ètʊ̂m] inf. se fortifier
etʉm nyʉl /ètʉ̂m nyʉ̂l/ [ètʊ̂m ɲʊ̂l] lct. être encouragé; prendre courage; se rassurer
etʉŋ /ètʉ̀ŋ/ [ètʊ̀ŋ] inf. prendre en charge
etʉr /ètʉ̂r/ [ètʊ̂ɾ] inf. enlever les branches d'un champ, les entasser en vue de brûler le champ
etʉra /mòtʉ́rà/ [mòtʊ́ɾà] n. 5/6 patate
etwaale /ètwáàlè/ [ètʋâ:lè] inf. gifler
etwaale /ètwáàlè/ [ètʋâ:lè] inf. mettre par gouttes
etwaare /ètwààrè/ [ètʋà:ɾè] inf. danser
etwab /ètwâb/ [ètʋâb] inf. patauger
etwab /ètwàb/ [ètʋàb] inf. plonger dans une sauce
etwab /ètwàb/ [ètʋàb] inf. 1se produire sporadiquement 2s'introduire dans les affaires; se mêler
etwaʼ /ètwâʼ/ [ètʋâʔ] inf. abandonner; déménager
etwaʼ /ètwàʼ/ [ètʋàʔ] inf. bouillir