Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

g


gugulo /gúgúlò/ [gúgúlò] n. 1/2 court
gugwar /gúgwár/ [gúgʋáɾ] adv. individuellement (choses); un par un
guʼ-guʼ-guʼ /gùʼgùʼgùʼ/ [gùʔgùʔgùʔ] id. secouer
gulo /gùlò/ [gùlò] n. 7/8 peau; portrait
gum /gúm/ [gúm] adv. voir l'importance de; comme il se doit; hélas
gum-gum /gùm/ [gùm] id. 1émoi 2faire mal
gumo /gúmò/ [gúmò] n. 7/8 endroit; lieu
gùmo /gùmò/ [gùmò] n. 7/8 maison abandonnée
gurokɔɔ /gúròkɔ̀ɔ̀/ [gúɾòkɔ̀:] n. 7/8 vipère
guu /gúú/ [gú:] art. autre (c.3,11); certain (c.3,11)
guu mbi fih /gúú mbì fîh/ [gú: mbì fîh] lct. autrement
guu mɛn /gúú mɛ́n/ [gú: mɛ́n] lct. jour après demain
guu-gu-guu /gʉ́ʉ́-gʉ̀-gʉ́ʉ́/ [gʊ́:gʊ̀gʊ́:] id. longue
guulɨ-guulɨ /gúùlɨ̀/ [gû:lɪ̀] id. épaisse (fumée)
/gʉ̂, gʉ̀, gʉ̂ʼ/ [gʊ̂, gʊ̀, gʊ̂ʔ] adv. là-bas
/gʉ̌/ [gʊ̌] n. 7/8 aliéné
gʉ kwar /gʉ̀ kwár/ [gʊ̀ kʋáɾ] lct. animal domestique
gʉ́ʼ /gʉ́ʼ/ [gʊ́ʔ] n. 7/8 personne muette; personne stupide
gʉʼlʉgʉ /gʉ̀ʼlʉ̀gʉ́/ [gʊ̀ʔəlʊ̀gʊ́] n. 7/8 idiots
gʉʼʉʉ /gʉ́ʼʉ́ʉ́/ [gʊ́ʔʊ́:] id. ne plus faisant un bruit
gʉra-gʉra /gʉ́rá-gʉ́rá/ [gʊ́ɾágʊ́ɾá] id. plein d'écorchures (blessures)
gwar /gwár/ [gʋáɾ] num.card un (c.7)
gwar /gwár/ [gʋáɾ] adj. même (c.7)
gwih /gwǐh/ [gy̌h] n. 7/8 estomac
gwìh /gwǐh/ [gy̌h] n. 7/8 erreur; transgression