Browse Badweʼe


k


ke // [] (mɔn) n. 7/8 argent
ke-kɨ-ke /ké-kɨ̀-ké/ [kékɪ̀ké] id. distrait; sans concentration
keb-keb /kèb-kèb/ [kèbkèb] id. brillant
kel-kel /kèl-kél/ [kèlkél] id. nu
kɛɛla /kɛ̀ɛ̀lá/ [kɛ̀:lá] n. 3/4 chargement
kɛha /kɛ̀há/ [kɛ̀há] n. 3/4 livraison; trahison
kɛhlɨ /kɛ̂hlɨ̌/ [kɛ̂hlɪ̌] n. 3/4 mince
kɛhlɨ-kɛhlɨ /kɛ̀hlɨ́-kɛ̀hlɨ̂/ [kɛ̀hlɪ́kɛ̀hlɪ̂] id. bruit de la musique
kɛʼa /kɛ́ʼá/ [kɛ́ʔá] n. 3/4 attaché
kɛʼlɨ /kɛ̌ʼlɨ̀/ [kɛ̌ʔəlɪ̀] n. 7/8 acide
kɛl /kɛ́l/ [kɛ́l] n. 1/2 sœur d'un ego masculin
kɛ̀l /kɛ̀l/ [kɛ̀l] n. 1/2 un tel
kɛ̀l sî kɛ̀l kɛ̀l /kɛ̀l sî kɛ̀l kɛ̀l/ [kɛ̀l sî kɛ̀l kɛ̀l] lct. une personne ou une autre
kɛla /kɛ̀lá/ [kɛ̀lá] n. 3/4 mis dessus
kɛla /kɛ̀lá/ [kɛ̀lá] n. 3/4 fait de poser les mains dessus
kɛlam /kɛ́lâm/ [kɛ́lâm] n. 1 ma sœur
kɛlo /kɛ́lô/ [kɛ́lô] n. 1 ta sœur
kɛma /kɛ̀mà/ [kɛ̀mà] n. 1/2 aide
kɛn /kɛ́n/ [kɛ́n] n. 3/4 cérémonie
kɛŋ /kɛ́ŋ/ [kɛ́ŋ] id. tout de suite
kilmɨra /kîlmɨ́rà/ [kîlmɪ́ɾà] n. 1/2 kilomètre
kilo /kílò/ [kílò] n. 1/2 kilo
kisin /kísìn/ [kísìn] n. 1/2 cuisine
kɨkɛl /kɨ́kɛ́l/ [kɪ́kɛ́l] n. 3/4 neveu (son); nièce (sa)
kɨkɛna /kɨ̀kɛ̀nà/ [kɪ̀kɛ̀nà] n. 7/8 conte