Parcourir l'Badweʼe


k


komo /kòmó/ [kòmó] n. 3/4 soufflet
kono /kònó/ [kònó] n. 7/8 peau
koo /kòò/ [kò:] n. 3/4 dos
kóo /kóò/ [kô:] n. 7/8 cordon ombilical
koo ekœh /kòò ékœ̂h/ [kò: ékœ̂h] lct. le dos de la main
korodo /kòródó/ [kòɾódó] id. répandu
kɔfi /kɔ̀fí/ [kɔ̀fí] n. 7/8 café
kɔʼ /kɔ̀ʼ/ [kɔ̀ʔ] n. 2 coco
kɔʼlʉ /kɔ́ʼlʉ́/ [kɔ́ʔəlʊ́] n. 3/4 muraille
kɔʼlʉ koo /kɔ́ʼlʉ́ kòò/ [kɔ́ʔəlʊ́ kò:] lct. épine dorsale
kɔla /kɔ̀lá/ [kɔ̀lá] n. 7/8 homonyme
kɔm /kɔ́m/ [kɔ́m] adv. temps passé
kɔmlʉ /kɔ̀mlʉ̀/ [kɔ̀məlʊ̀] n. 3/4 proscrit; illégal
kɔmlʉ /kɔ̀mlʉ̀/ [kɔ̀mlʊ̀] n. 1/2 défenseur
kɔmlʉ-e-bʉr /kɔ̀mlʉ̀-è-bʉ̀r/ [kɔ̀məlʊ̀èbʊ̀ɾ] n. 1 avocat
kɔmʉ /kɔ̀mʉ̀/ [kɔ̀mʊ̀] n. 8 danses funèbres
kɔna /kɔ́ná/ [kɔ́ná] n. 3/4 peint avec une couche de chaux
kɔɔ /kɔ̀ɔ̀/ [kɔ̀:] n. 3/4 maladie de la peau
kɔɔ /kɔ́ɔ́/ [kɔ́:] n. 3/4 mors
kɔɔlʉ /kɔ̀ɔ̀lʉ̀/ [kɔ̀:lʊ̀] n. 3/4 chargement
kɔ́ɔlʉ /kɔ́ɔ́lʉ́/ [kɔ́:lʊ́] n. 7/8 malédiction
kpaaa /kpàáá/ [kpǎ:] id. sans problème; facilement
kpakpa /kpàkpà/ [kpàkpà] n. 7/8 brosse à dents
kpaʼ /kpâʼ/ [kpâʔ] n. 7/8 buisson
kpaʼ /kpǎʼ/ [kpǎʔ] n. 7/8 perdrix; francolin