Browse Badweʼe


k


kpaman /kpàmàn/ [kpàmàn] n. 1/2 gouverneur
kpaman mo njwɨɨbʉr /kpàmàn mó njwɨ́ɨ̀bʉ̀r/ [kpàmàn mó nɟʏ̂:bʊ̀ɾ] lct. premier ministre
kpaŋ /kpáŋ/ [kpáŋ] n. 7/8 calao
kpapʉ /kpàpʉ́/ [kpàpʊ́] n. 7/8 voleur
kpɛɛ /kpɛ́ɛ́/ [kpɛ́:] n. 3/4 fuite
kpɛɛkpɛɛ /kpɛ́ɛ̀kpɛ́ɛ́/ [kpɛ̂:kpɛ́:] n. 3/4 fuyard; rechapé
kpɛha /kpɛ̀hà/ [kpɛ̀hà] n. 7/8 carquois
kpɛhla /kpɛ̂hlà/ [kpɛ̂hlà] id. profondément
kpɛhlɨ /kpɛ̂hlɨ̌/ [kpɛ̂hlɪ̌] id. sans laisser personne
kpɛʼa /kpɛ̀ʼá/ [kpɛ̀ʔá] n. 3/4 fabriqué; construction; fabrication
kpɛl /kpɛ̌l/ [kpɛ̌l] n. 7/8 amour
kpɛŋlɛm /kpɛ̀ŋlɛ̀m/ [kpɛ̀ŋəlɛ̀m] id. ouvert à tous
kpɨbɨbɨ /kpɨ̀bɨ́bɨ́/ [kpɪ̀bɪ́bɪ́] id. sans ambages
kpɨɨɨ /kpɨ́ɨ́ɨ́/ [kpɪ́:] id. avec fermeté
kpɨɨɨa /kpɨ́ɨ́ɨ́á/ [kpɪ́:á] id. fort
kpɨʼɨ /kpɨ́ʼɨ̀/ [kpɪ́ʔɪ̀] id. en permanence; définitivement
kpɨm /kpɨ̂m/ [kpɪ̂m] id. tout d'un coup; à l'imprévu
kpɔʼ /kpɔ̀ʼ/ [kpɔ̀ʔ] n. 1/2 artisan
kpɔm /kpɔ̂m/ [kpɔ̂m] id. saisir facilement
kpɔŋ /kpɔ́ŋ/ [kpɔ́ŋ] id. unique
kpɔɔ /kpɔ̀ɔ̀/ [kpɔ̀:] n. 1/2 coléreux; personne qui se fâche
kpɔɔ /kpɔ̀ɔ́/ [kpɔ̌:] id. coups de bâton
kpʉʉʉ /kpʉ̀ʉ̀ʉ̀/ [kpʊ̀ʊ̀ʊ̀] id. éclatement au tir d'un fusil éclatement au tir d'un fusil
kristen /krǐstèn/ [kɾǐstèn] n. 1/2 chrétien
ku // [] n. 3/4 trou