Browse Badweʼe


k


kuna /kúnà/ [kúnà] n. 7 danse traditionnelle
kuno /kúnó/ [kúnó] n. 3/4 très tôt le matin
kunokuno /kúnókúnò/ [kúnókúnò] prép. proche
kunokuno le /kúnókúnò lè/ [kúnókúnò lè] lct. proche à
kuo /kúò/ [kúò] n. 1/2 poulet
kuo /kúó/ [kúó] n. 7/8 devanture
kuo efoʼ /kúò éfôʼ/ [kúò éfôʔ] lct. 03.00 heures
kur /kûr/ [kûɾ] (tɔɔyin) n. 1/2 mille
kura /kúrà/ [kúɾà] n. 7/8 poigne
kurbike n. 1/2 monnaie de l'antiquité
kuu /kùù/ [kù:] n. 7/8 moustique
/kʉ́/ [kʊ́] n. 7 haut
/kʉ̌/ [kʊ̌] n. 3/6 pied
kʉ bul be /kʉ́ bǔl bè/ [kʊ̌ bǔl bè] lct. surtout
kʉ e kʉ /kʉ́ è kʉ́/ [kʊ́ è kʊ́] lct. partout en haut
kʉ e si /kʉ́ è sí/ [kʊ́ è sí] lct. les cieux et la terre
kʉ ejʉm /kʉ̌ éjʉ̂m/ [kʊ̌ éɟʊ̂m] lct. pied droit
kʉ emyɛl /kʉ̌ émyɛ̌l/ [kʊ̌ émɟɛ̌l] lct. pied gauche
kʉ gʉa ó /kʉ́ gʉ́à ó/ [kʊ́ gʊ́ɔ̌:] lct. cela prouverait que
kʉ kwɨh /kʉ̌ kwɨ̂h/ [kʊ̌ kʏ̂h] lct. cœur partagé
kʉa /kʉ́à/ [kʊ́à] n. 1/2 nasse
kʉada /kʉ̀ádâ/ [kʊ̀ádâ] n. 7/8 le frère (adolescent) d'une femme
kʉana /kʉ̀ánǎ/ [kʊ̀ánǎ] n. 7/8 sœur cadette de ma femme (adolescente)
kʉkob /kʉ́kǒb/ [kʊ́kǒb] n. 3/4 chaine
kʉkoho /kʉ́kóhó/ [kʊ́kóhó] n. 3/4 liane